در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
با کدام حرکات ورزشی می توانیم افتادگی بازو را ازبین ببریم؟
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
کارکردن با وزنه و تقویت عضلات بازو به برطرف شدن افتادگی بازوها کمک می کند.
مینو شفیعی مینو شفیعی
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
جواب خوبه ولی اگه کاملتربود خوب می شد.
دکتر امیری دکتر امیری
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
منظور شما از افتادگی بازو چیست؟ لطفا دقیق تر بفرمایید
مینو شفیعی مینو شفیعی
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
دکترامیری افتادگی پوست بازو و شل شدگی بازو معمولاً به علت لاغرشدن و همچنین روند پیری اتفاق می افته
Randi Randi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Denisha Denisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keylon Keylon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Melloney Melloney
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nikki Nikki
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keyon Keyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Krystalyn Krystalyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adelaide Adelaide
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keydren Keydren
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Charlotte Charlotte
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marlie Marlie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Heloise Heloise
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lotta Lotta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zariel Zariel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jetsyn Jetsyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Etty Etty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ireland Ireland
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kathy Kathy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Flora Flora
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Geraldine Geraldine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rosalinda Rosalinda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zaiyah Zaiyah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stew Stew
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlynda Carlynda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cheyanna Cheyanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Romby Romby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kayden Kayden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brynell Brynell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stormy Stormy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bubber Bubber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jobeth Jobeth
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karinthia Karinthia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Infinity Infinity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wilma Wilma
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adele Adele
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kairii Kairii
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Davian Davian
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hester Hester
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Eddi Eddi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
solid average discount cialis condition
Mikel Mikel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kiana Kiana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mauve Mauve
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cathleen Cathleen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wood Wood
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Anisha Anisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Doughboy Doughboy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kassi Kassi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaylin Kaylin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jahlin Jahlin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Puss Puss
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Esther Esther
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hollie Hollie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lurraine Lurraine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Reno Reno
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cindy Cindy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kayden Kayden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ranessa Ranessa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Irish Irish
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Flora Flora
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Moon Moon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lavar Lavar
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenibelle Jenibelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carli Carli
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zarya Zarya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mircea Mircea
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Andie Andie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hollie Hollie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lanette Lanette
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Peerless Peerless
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lisa Lisa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ella Ella
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Trish Trish
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
India India
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Krystal Krystal
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lore Lore
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lisa Lisa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kacy Kacy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Taimi Taimi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karik Karik
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cannon Cannon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dragon Dragon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Elric Elric
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marel Marel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nelly Nelly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kameryn Kameryn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chubby Chubby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaedn Kaedn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karess Karess
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lottie Lottie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kevrell Kevrell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chubby Chubby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marilee Marilee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Frenchy Frenchy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Moon Moon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Magda Magda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cordelia Cordelia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه