در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
با سلام ببخشید آیا به وسیله بدنسازی میشه سینه کبوتری را اصلاح کرد
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
چون شکل ظاهری برای بیمار ناراحت‌کننده است، بهتر است با مراجعه به پزشک متخصص سینه کبوتری اصلاح شود.
Cheyanna Cheyanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stitches Stitches
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Donte Donte
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Unity Unity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Savion Savion
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kameryn Kameryn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adelie Adelie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Reegan Reegan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaycee Kaycee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaedon Kaedon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maribeth Maribeth
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loran Loran
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keyon Keyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loree Loree
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Louisa Louisa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karik Karik
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Veanna Veanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chaas Chaas
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lavigne Lavigne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jean Jean
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaylin Kaylin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Armena Armena
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bunny Bunny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Louise Louise
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Destry Destry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chassidy Chassidy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Diandra Diandra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Buffy Buffy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Susie Susie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chamomile Chamomile
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Idalia Idalia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ivalene Ivalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Priest Priest
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Katherine Katherine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ireland Ireland
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gloriane Gloriane
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rowdy Rowdy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mitch Mitch
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loren Loren
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dora Dora
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Peggy Peggy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Teyah Teyah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Randhil Randhil
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Emmy Emmy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maisyn Maisyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jailyn Jailyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jody Jody
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Danyon Danyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Millicent Millicent
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Destiny Destiny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Elida Elida
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jean Jean
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jessie Jessie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Espn Espn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Geralynn Geralynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dernell Dernell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ella Ella
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keys Keys
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cathleen Cathleen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Irais Irais
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jailyn Jailyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Forever Forever
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maverick Maverick
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deacon Deacon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
BertieorBirdie BertieorBirdie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cash Cash
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lateisha Lateisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Laticia Laticia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zaiyah Zaiyah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Aspen Aspen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amber Amber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deandre Deandre
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kelli Kelli
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cinderella Cinderella
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bubber Bubber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Eve Eve
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Elora Elora
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hannah Hannah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maud Maud
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chuck Chuck
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Voncile Voncile
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Constance Constance
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Solyn Solyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Trix Trix
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ebony Ebony
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kerriann Kerriann
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lilly Lilly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deandre Deandre
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Woods Woods
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rochi Rochi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jonalyn Jonalyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Makendra Makendra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cordy Cordy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Crissy Crissy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dahrann Dahrann
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sparky Sparky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Suzy Suzy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Smiley Smiley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bubber Bubber
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Earnhardt Earnhardt
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cathleen Cathleen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kailin Kailin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Augustina Augustina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rileigh Rileigh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Delphia Delphia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Namari Namari
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bobbi Bobbi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jahlin Jahlin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chasmine Chasmine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Voncile Voncile
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kailan Kailan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lateisha Lateisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Emmly Emmly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tracen Tracen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brenley Brenley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Navid Navid
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaiden Kaiden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaycee Jaycee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Howdy Howdy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayne Jayne
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lavinia Lavinia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lovie Lovie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mavrick Mavrick
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه