در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
ولولوس سیگمویید چیست
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
نوعی پیچخوردگی انتهای روده که ممکن است خطرناک باشد و درمان طبی و جراحی لازم دارد
Gracelin Gracelin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Blondy Blondy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rope Rope
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gloriane Gloriane
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kellsie Kellsie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lovie Lovie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Reegan Reegan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Honeysuckle Honeysuckle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Anitra Anitra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lainey Lainey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayden Jayden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Prudy Prudy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Betsey Betsey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stretch Stretch
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
China China
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cammie Cammie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Misty Misty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deena Deena
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Louise Louise
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cayden Cayden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stew Stew
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Deon Deon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Terrah Terrah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kiana Kiana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Etty Etty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Quiana Quiana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaden Kaden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Stone Stone
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lorene Lorene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karess Karess
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Infinity Infinity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Laneta Laneta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Meadow Meadow
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Darnesha Darnesha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Daisy Daisy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Aundre Aundre
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Billybob Billybob
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Krystalyn Krystalyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Berlynn Berlynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tibbie Tibbie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Destrie Destrie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kacy Kacy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lakisha Lakisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vicky Vicky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vicki Vicki
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Idalee Idalee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nyvaeh Nyvaeh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Butch Butch
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Cherilynn Cherilynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lonitra Lonitra
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rita Rita
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dolley Dolley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maryellen Maryellen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jazlynn Jazlynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlynda Carlynda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlee Carlee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Louisa Louisa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keyon Keyon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Billybob Billybob
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Finch Finch
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Karinthia Karinthia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kamryn Kamryn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Champ Champ
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lizabeth Lizabeth
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sparky Sparky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Destry Destry
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Scout Scout
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hawk Hawk
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaylin Kaylin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jetsyn Jetsyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janai Janai
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Buffy Buffy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ebony Ebony
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Frankie Frankie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Wimpy Wimpy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bert Bert
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Demarlo Demarlo
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Randhil Randhil
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Philly Philly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Geri Geri
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Eternity Eternity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ruvell Ruvell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaylie Kaylie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hines Hines
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kamryn Kamryn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rayann Rayann
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaiden Kaiden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brandy Brandy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Titia Titia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sable Sable
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adonica Adonica
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kassi Kassi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Macco Macco
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Delores Delores
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Githa Githa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mccayde Mccayde
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kenelm Kenelm
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayhawk Jayhawk
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nonie Nonie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tilly Tilly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ella Ella
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Magdelina Magdelina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Honeysuckle Honeysuckle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Coralee Coralee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rosalinda Rosalinda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Emma Emma
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lidia Lidia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه