منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
با سلام میشه مراحل کنار گذاشتن پرگابالین رو بهم بگید و در ضمن من از سالم بودن ایمیل مطمین نیستم امکان اس ام اس هست 09395577965 مسگری
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ

بهتر است در این مورد با پزشک معالج مشورت نمایید

Rusty Rusty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rope Rope
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tailynn Tailynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayna Jayna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zarya Zarya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Voncile Voncile
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Coltin Coltin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Heloise Heloise
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Loradae Loradae
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Roxie Roxie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Honeysuckle Honeysuckle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Martha Martha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chelsia Chelsia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tallin Tallin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lyza Lyza
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jimbo Jimbo
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mahalia Mahalia
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ving Ving
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Reno Reno
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Krystallynn Krystallynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kairi Kairi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dillian Dillian
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keydrick Keydrick
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Disney Disney
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adelie Adelie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janeece Janeece
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Delores Delores
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nibby Nibby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hank Hank
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Matee Matee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Githa Githa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Henny Henny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carli Carli
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Klondike Klondike
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Julz Julz
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Reegan Reegan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gracelin Gracelin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rennifer Rennifer
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Agatha Agatha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lakiesha Lakiesha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jazlyn Jazlyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Coralyn Coralyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Veanna Veanna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Doll Doll
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Starr Starr
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jalene Jalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gracelin Gracelin
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tilly Tilly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Klondike Klondike
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Anisha Anisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sherlyn Sherlyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kayleen Kayleen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tess Tess
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Zarya Zarya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sundance Sundance
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gracelynn Gracelynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lynda Lynda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lateisha Lateisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Latoya Latoya
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kelis Kelis
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nona Nona
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaycie Kaycie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hines Hines
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chuck Chuck
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Melvina Melvina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jenn Jenn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Misty Misty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rocky Rocky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sagi Sagi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brandywine Brandywine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vianca Vianca
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Joeie Joeie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Blondy Blondy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Henny Henny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maverick Maverick
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bear Bear
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Prue Prue
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lynell Lynell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kassie Kassie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lolly Lolly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sundance Sundance
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Darold Darold
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Disney Disney
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaylen Jaylen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlynda Carlynda
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlye Carlye
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carlee Carlee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Christina Christina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kathreen Kathreen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Xantara Xantara
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Summer Summer
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chaas Chaas
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Johnie Johnie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sparky Sparky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dreama Dreama
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Derex Derex
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
River River
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ

برای پرسیدن سوالات پزشکی خود، می توانید به ربات تلگرام هوشمند سبزوسالم مراجعه کرده و سوالات خود را از پزشکان متخصص بپرسید.
آدرس ربات تلگرام سبزوسالم:

https://t.me/askq_bot
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
سوالات خود را از پزشکان متخصص ما بپرسید

در صورت که سوال و یا مشکل پزشکی خاصی دارید به راحتی می توانید سوالات خود را از پزشکان متخصص ما بپرسید و به سرعت پاسخ تخصصی دریافت کنید. برای این منظور می توانید از ربات تلگرامی ما با نام @askq_bot استفاده کنیبد.

برای انتقال به ربات پرسش و پاسخ پزشکی کلیک کنید
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه