در خبرنامه سبز و سالم عضو شوید بپیوندید
منوی اصلی
انتخاب بخش بندی سوالات
سلام میشه لطفاً بگین چطور روی درسام تمرکز کنم لطفاً کمکم کنید پشت کنکوری هستم
پاسخ
مرکز تحقیقات سبزوسالم
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
خواب کافی و عدم استفاده از وسایل الکترونیکی (موبایل و...) تمرکز فقط روی یک موضوع در یک زمان استفاده از چای سبز و قهوه
Fleta Fleta
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Thena Thena
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tessica Tessica
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Justice Justice
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Connie Connie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dayana Dayana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brandilyn Brandilyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Demelza Demelza
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dayana Dayana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jory Jory
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Caiden Caiden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jeannie Jeannie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jalene Jalene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Aspen Aspen
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tisha Tisha
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Johnie Johnie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Emily Emily
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ethica Ethica
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Celina Celina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Norm Norm
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Destiny Destiny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Millicent Millicent
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jennabel Jennabel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carli Carli
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Boston Boston
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chubby Chubby
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gracelyn Gracelyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Justus Justus
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Margery Margery
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Monkey Monkey
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jory Jory
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Hawk Hawk
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Satchell Satchell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amory Amory
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mikel Mikel
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bonner Bonner
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Banjo Banjo
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Early Early
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaylynn Kaylynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayde Jayde
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Joyelle Joyelle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Turk Turk
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Dell Dell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Disney Disney
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gerrie Gerrie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nevea Nevea
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kiana Kiana
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kiona Kiona
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Regina Regina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rocky Rocky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jaundalynn Jaundalynn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bunny Bunny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Darold Darold
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keiffer Keiffer
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gump Gump
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gump Gump
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Keylon Keylon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mahaley Mahaley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Trix Trix
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Etty Etty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Terrah Terrah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Avari Avari
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayna Jayna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bettie Bettie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Disney Disney
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Carley Carley
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jory Jory
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jace Jace
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rileigh Rileigh
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Makailah Makailah
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lurraine Lurraine
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Vicky Vicky
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Mitchell Mitchell
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Unity Unity
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Makaila Makaila
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jobeth Jobeth
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayde Jayde
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Ice Ice
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Brandice Brandice
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Happy Happy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jayna Jayna
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marnie Marnie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gabrielle Gabrielle
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marden Marden
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rochi Rochi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lexus Lexus
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Della Della
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bobbe Bobbe
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Millicent Millicent
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janesa Janesa
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lark Lark
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Robbie Robbie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Emma Emma
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amberlee Amberlee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Amberlee Amberlee
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leatrix Leatrix
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Patsy Patsy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Bunny Bunny
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lavon Lavon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lavon Lavon
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jock Jock
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leidy Leidy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Leidy Leidy
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kamren Kamren
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kethan Kethan
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kaydi Kaydi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chelsi Chelsi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Christina Christina
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Chuckles Chuckles
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Adelie Adelie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Tiger Tiger
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nephi Nephi
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Melloney Melloney
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Blue Blue
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Jimbo Jimbo
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Eldora Eldora
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Nelly Nelly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Gracelyn Gracelyn
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Maryland Maryland
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Char Char
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Frankie Frankie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Charla Charla
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kayli Kayli
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Janae Janae
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Malerie Malerie
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Kayo Kayo
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Marty Marty
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Prudence Prudence
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Rena Rena
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Sagar Sagar
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Lorene Lorene
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
Philly Philly
۴۸ / ۱۰ / ۱۱ | ساعت ۴ ق.ظ
تخفیف لیزر موهای زائد ویژه ماه رمضان
مقالات تصادفی

آخرین ویدئو های پزشکی و سلامت

آخرین تست های سلامتی

از پزشکان ما بپرس
دکتر مصطفی امیری پزشکان سبز و سالم آماده پاسخ گویی به شماست
تکمیل اطلاعات مربوط به سوال
متن سؤال شما:

در صورت تمایل می توایند نام و ایمیل خود را وارد کنید تا پاسخ های ارسال شده توسط متخصصین ما برای شما، اطلاع رسانی شود.

لطفا چند لحظه منتظر بمانید ...
عضویت در خبرنامه ثبت نام
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
در خبرنامه ما عضو بشید و دسترسی خودتون به اطلاعات جالب و جذاب رو راحت کنید. باقی کارها رو ما برای شما انجام میدیم. تنظیم خبرنامه خبرنامه سلامت خبرنامه مغز و اعصاب و روان خبرنامه زیبایی و تغذیه