براي تكميل رابطه اي كه به خيانت يك يا دو طرف رابطه منتهي شده بايستي:

تمام اتفاقات را كه باعث خيانت شده بنويسيد و بعد از خودتان بپرسيد كه كجا رابطه تان به بيراهه رفت و من حواسم نبود؟ چه اتفاقي بين ما افتاد و كجا اين رابطه بين من و شريك عاطفي ( همسر، دوست دختر/پسر) قطع شد؟ يعني اگر رابطه خوب بود بعدش چه اتفاقي افتاد؟ اگه مي ديديد طرفتان از اول به شما دروغ مي گفته و شما به روي خودتان نمي آورديد، آن را هم بنويسيد.

سپس در يك صفحه مسوليت هاي خودتان را بنويسيد: آيا به خودتان دروغ گفتيد؟ آيا به روي خودتان نياورديد؟ ايا از روز اول معلوم بود؟ آيا چيزي كه من مي خواستم با چيزي كه او مي خواست فرق مي كرد؟

آيا ارزش هاي خودم را در اين رابطه زير پا گذاشتم؟ ......

تمام كارهايي كه شما در رابطه كرديد را بنويسيد و سپس مسوليت هاي طرف رابطه تان را هم بنويسيد.

نگاه كنيد كجا بايد از او بخشش بخواهيد؟

كجا از دست او عصباني هستيد؟

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران