کسانی که برای درمان به ما مراجعه میکنند ، عمومادر زندگی خود دردها و رنج های دارند و احساس میکنند درباره اموری که در نظر آنها اهمیت فراوان دارد اختیاری ندارند و یا راههای بسیار محدودی در پیش پای آنها است .

چگونه پاسخ مناسبی به این گونه اشخاص بدهیم

در نظر ما پاسخ مناسب به این معنا است که به بیمار کمک کنیم تا تجارب خود را غنی تر سازد و در احساسات خود تغییری ایجاد کند .

بعید است که شیوه های درمانی بتواند این کار را با تغییر جهان به انجام برسانند .

پس برداشت آنها به طور معمول ،ان است که نحوه درک بیمار را از جهان تغییر دهند .

افراد بر اساس جهان عمل نمی کنند بلکه لزوما بر اساس تصور یا الگویی عمل میکنند که از جهان در ذهن دارند .

پس ما به عنوان درمانگر باید در الگوی ذهنی بیماران از جهان تغییر ایجاد کنیم تا در پی آن رفتارو نحوه ادراک بیمار تغییر کند .

بین جهان واقعی و جهانی که ما درک می‌کنیم همیشه تفاوتی وجود دارد ما انسانها مستقیما با دنیای واقعی سروکار نداریم ،بلکه هر یک از ما برای خود جهانی میسازیم که شبیه جهان اصلی است و در آن به زندگی میپردازیم یعنی نقشه و مدلی از جهان در دست داریم که بر اساس آن عمل و رفتار میکنیم

این نقشه تا حدود زیادی نشان میدهد که ما دنیا را چگونه درک کرده ایم و تصور ما از این جهان ،چیست و اکنون که در این دنیا زندگی میکنیم چه اختیار و حق انتخابی داریم .

هرگز دو نفر ،جهان را عیناً مانند هم درک واحساس نمی کنند .نقشه ای که ما از این جهان میسازیم تا راهنمایان باشد تا حدود زیادی بستگی به تجارب مان دارد .

پسرممکن است هر یک از ما نقشه متفاوتی از این جهان برای خود بکشیم و واقعیتی که در آن زندگی می‌کنیم غیر از واقعیتی باشه که دیگران در آن زندگی میکنند .

همیشه بین جهان و هر نوع نقشه و مدلی که از آن ساخته میشود تفاوتی ضروری وجود دارد و بین مدل های که هریک از مااز جهان می سازیم نیز تفاوتی هست .

لذا ما به جای آن که در دنیای واقعی دست به عمل بزنیم ،طرح ها و نقشه هوایی از جهان واقعی میسازیم و از آن نقشه ها برای اصلاح رفتار خود استفاده میکنیم .

لذا در در روان‌درمانی صحیح لازم است که درمانگر تغییری در نحوه بیان تجارب بیمار ایجاد کند.

آنچه در میان همه بیماران مشترک است این است که در الگوی ذهنی و اعتقادی همه آنها اشکالی وجود دارد که باعث رنج و عذاب آنهاست . هدف ما به عنوان درمانگر تغییر در الگوی ذهنی بیماران و کاستن رنج آنهاست .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران