اختلال کم توجهی بیش فعالی و همبودی آنها ??

●توصیه هایی برای والدین :

○باید...

برای ارزیابی طبیعی یا غیر طبیعی بودن یک نشانه یا رفتار از متخصصان مربوطه کمک گرفت •

به محض مشاهده یک رفتار نامناسب یا نشانه غیر طبیعی به علت آن پرداخت تا بتوان آن را اصلاح کرد •

دارو را طبق نظر پزشک مصرف کرد و به تشخیص و تخصص پزشک اعتماد کرد •

در مورد بیماری و علت و سیر نشانه ها از منابع قابل اعتماد اطلاعات کسب کرد •

اثر بخشی و عوارض دارو ها را شناخت و به بروز آنها توجه کرد تا مشخص شود دارو موثر بوده است یا نه •

در صورت بروز یک عارضه به پزشک اطلاع داد و از او برای ادامه، قطع، یا تغییر مقدار و زمان مصرف دارو کمک خواست •

○نباید...

به نظر دوستان و آشنایان یا مطالبی که در جراید و اینترنت هست اکتفا کرد.پزشکان هم به این مطالب اشراف دارند •

رفتار یا حالت غیر طبیعی را گذرا دانست و رسیدگی به آن را پوش گوش انداخت •

مطابق پیشنهاد اطرافیان که آگاهی و تخصص کافی از یک بیماری یا روش درمانی ندارند دارویی را مصرف یا قطع کرد •

بدون آگاهی کافی از اختلالات روان پزشکی آنها را پذیرفت و با آنها کنار آمد •

به محض بروز یک عارضه یا تاخیر در بروز اثرات درمانی درمان را قطع کرد •

بروز عارضه یا کم اثر بودن درمان را به بی صلاحیت بودن پزشک یا تشخیص غلط او نسبت داد•

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران