منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

آرتریت ایدیوپاتیک جوانان

juvenile rheumatoid arthritis

رایج ترین نوع ورم مفاصل در نوجوانان زیر 17 سال، " آرتریت ایدیوپاتیک جوانان"، و یا " آرتریت روماتوئید نوجوانان "، است که باعث درد، تورم و سفتی مفاصل می شود.