منوی اصلی
بهترین متخصصین و مراکز مغزواعصاب و روان در تهران

فیبریلاسیون بطنی

ventricular fibrillation

مشکلی در ریتم قلب است و زمانی رخ میدهد که ضربان قلب با سرعت و تکانه های الکتریکی نامنظم میتپد.