سکته مغزی ایسکمیک در نتیجه در نتیجه انسداد یک رگ خونی که تامین کننده خون مغز می باشد، بروز می کند. علت بروز این شرایط و این نوع انسداد بیشتر شدن رسوب چربی دیواره های رگ می باشد. این شرایط تصلب شرایین نامیده می شود. این رسوب چربی می تواند دو نوع انسداد ایجاد کند: 
•    ترومبوز مغزی که اشاره به ترومبوز (لخته خون) دارد که در قسمت مسدود رگ بروز می کند. 
•    آمبولی مغزی که اشاره به لخته خونی دارد که در محل دیگری از سیستم گردش خون، از جمله قسمت بالای قفسه سینه و گردن، شکل می گیرد. اگر این لخته خون شل شود وارد جریان خون می شود و در رگ های خونی مغز حرکت می کند تا به رگ های خیلی تنگ مغز می رسد و نمی تواند عبور کند. عمهم ترین لت دیگر آمبولی نوعی ضربان نامنظم قلب است که ضربان فیبریلاسیون دهلیزی نامیده می شود. این مشکل شرایطی را ایجاد می کند که لخته های خون در قلب شکل گرفته، بیرون رانده می شوند و به سمت مغز حرکت می کنند. 
انفارکتوس خاموش مغزی (SCI) یا سکته مغزی خاموش به دلیل وجود یک لخته خون در مغز بروز می کند که جریان خون را در این بخش مختل می سازد. این نوع سکته یکی از عوامل بروز سکته های آینده می باشد که منجر به آسیب های مغزی می شود. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران