ازلیزردرمانی برای درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات (پروستات بزرگ شده) استفاده می شود.  درروش لیزردرمانی  ازاشعه لیزر برای ازمیان برداشتن بخشی ازپروستات که موجب مسدود شدن مجرای ادرارمی شود، استفاده می کنند.  
برای انجام این درمان به بیمار بیهوشی کامل و یا بیهوشی نخاعی می دهند و بیمارهمان روز و یا روز بعد ازبیمارستان مرخص می شود.

روش های لیزردرمانی که برای درمان پروستات بزرگ شده ازآنها استفاده می شود شامل لیزرفرسایشی و لیزرتبخیری است که دراین روش بافت پروستات تبخیرمی شود.
•    درطول درمان با لیزرفرسایشی بافت مرده ازبین می رود و پروستات کوچک می شود و درنتیجه انسداد کاهش می یابد والبته دوره بهبودی چند روز طول می کشد.
•    درطول درمان با لیزرتبخیری بزرگی پروستات بلافاصله ازبین می رود وجریان ادرار وضعیت طبیعی پیدا می کند.

مقایسه روش های لیزردرمانی و تراشیدن پروستات برای بازشدن مجرای ادرار:
•    دردرمان با لیزرعلائم بهبودی بلافاصله دیده می شود.  
•    درمان با لیزرموجب بهبود کیفیت زندگی می شود.
•    مدت بستری شدن دربیمارستان درروش لیزردرمانی بسیارکوتاه تر ازروش تراشیدن پروستات است.
•    افرادی که با روش لیزردرمانی معالجه می شوند نیاز به درمان های دیگرهم دارند.

سایر مزایای لیزردرمانی عبارتند از:
•    برخی ازمردان ممکن است به دلیل اقامت کوتاهتردر بیمارستان روش لیزردرمانی را انتخاب کنند.  
•    دراین روش سوند ادراری نسبت به روش های دیگر برای مدت کوتاهتری وجود دارد و این موضوع  خطرابتلا به عوارض ناشی ازآن را  کاهش می دهد.  
•    اما ناراحتی درهنگام ادرار کردن  بعد ازعمل جراحی لیزر طولانی تر است.

درمان با لیزرازسایرروش های درمانی برای هیپرپلازی خوش خیم پروستات جدیدتراست و هنوزنتایج و عوارض  آن دربلند مدت مشخص نیست.  افرادی که روش لیزردرمانی برای کوچک شدن پروستات را انتخاب می کنند نسبت به سایرین که ازروش درمان قدیمی مثل تراشیدن پروستات از راه مجرای ادرارعمل می کنند ممکن است  به درمان های دیگری نیزنیازداشته باشند.
عمل جراحی پروستات با استفاده از لیزر دربیشتربیمارستان ها در دسترس می باشد.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران