دانشمندان روشی را یافته‌اند که به کمک آن میتوانند گروه خونی فرد را تغییر دهند .
این تکنیک قادر است تا گروه‌های خونی آ ، ب و AB را به O منفی تبدیل کند .این کار با پیوندی ایمن صورت میگیرد.
در متد یاد شده از انزیمهای نوینی استفاده می‌شود که کمبود انتقالات خونی را جبران میکنند .
معمولاً انتقال خونی غیر همسان با خون فرد باعث می‌شود تا زندگی فرد به خطر افتد .
سلولهای خونی افرادی که گروه خونی آ و ب دارند ؛حاوی یکی از دو مولکول متفاوت به نام ضدژن است که میتواند محرکی برای واکنش سیستم ایمنی باشد .
افرادی که گروه خونی AB دارند ،هر دو مولکول را دارا بوده ولی آن‌هایی که گروه خونی O دارند ،هیچ کدام از مولکولها را ندارند .
افراد پادتنهایی را بر ضد ژنهایی می‌سازند که خود ندارند .
این بدین معناست که افرادی که گروه خونی ا ،ب و AB دارند فقط میتوانند به کسانی خون اهدا کنند که گروه خونی همسانی دارند ولی گروه خونی O منفی قابل انتقال به همه افراد است .
در تکنیک های نوین از انزیمهای باکتریایی برای رفع مولکولهای قند از سطح سلولهای خونی استفاده می‌شود .
محققان پس از آزمایش بروی 2500 باکتری و قارچ دو نوع باکتری با نامهای الیزابت کینگیا  منینگوسپتیکوم و باکتریویدس فراجیلیس را یافتند که حاوی انزیمهای کاربردی بودند .
آن‌ها دریافتند که انزیمهای هر دو باکتری میتوانند ضد ژن های گروه‌های خونی ا و ب را از سلولهای خونی رفع نمایند .

مطالعات مورد نیاز 

محققان عقیده دارند که ابتدا باید ازمایشاتی بروی بیماران صورت گیرد تا پس از آن بتوان از این متد در بیمارستانها استفاده نمود .
به کار گیری انزیمها به منظور تغییر گروه خونی از مدتها پیش پیشنهاد شده بود ولی به دلیل ناهمسانی و کمبود انزیمهای موجود ،این کار انجام نشد .
اگرچه آن‌ها باور دارند که انزیمهای یافت شده در آخرین مطالعات انجام گرفته میتوانند در نهایت این مشکل را حل نمایند .
این متد ممکن است باعث شود تا تولید گلبولهای قرمز جهانی ممکن شود و فشار ناشی از کمبود منایع خونی را کاهش دهد .
فرانید های نوین نمیتوانند اقدامی در خصوص سایر ضدژن ها انجام دهند که محرکی برای واکنش‌های سیستم ایمنی میباشند .خونی که این ضدژن را حمل میکند با نام Rh مثبت شناخته می‌شود .این بدین معناست که فقط میتوان از  Rh منفی خونی برای تولید انواع جدیدی از گروه‌ها استفاده نمود که با گروه خونی O مطابقت دارند .

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران