هدف ازارزیابی سنجش رشد اجتماعی و عاطفی دراوایل دوران کودکی  پیشرفت کودکان در پرتواستانداردهای یادگیری و یا اهدافی است  که کودکان باید بدانند و بمنظوررشد اجتماعی و عاطفی قادر به انجام آن باشند.

این روش  منجر به  پیشرفت کودکان دراین زمینه ها می شود.  درعین حال بهترین شیوه ها برای ارزیابی کودک شناسایی می شود.

 نحوه انتخاب اقدامات مناسب در مراحل رشد به برنامه ریزی مناسب،ارتباط با والدین ومدیریت دارد.
اهداف مختلفی دربررسی های اخیر مد نظربوده است.  ازجمله مستنداتی درباره پیشرفت رشد در اوایل دوران کودکی ارائه شده است.   این مستندات شامل  تصویر جامعی از مهارت ها و توانایی ها و نحوه انتقال واطلاع رسانی درزمینه رشد در اوایل دوران کودکی می باشد. 

در این راستا آکادمی ملی علوم  به تشریح چهارهدف برای  ارزیابی رشد در اوایل دوران کودکی پرداخته است: 
•    تعیین سطح عملکرد هر کودک   
•    رهیری وهدایت دستورالعمل ها و نحوه آموزش  
•     ارزیابی عملکرد برنامه و یا جامعه  
•     پیشبرد دانش درزمینه رشد کودک 

در ارزیابی هر یک از این اهداف ، ممکن است اهداف خاص تری مورد توجه قرارداشته باشند.    

با ارزیابی عملکرد فردی کودک ممکن است مشکلات و یا خطراتی در سطح فرد یا جامعه رخ دهد.  شناسایی و اعلام اینگونه مشکلات  ، و همچنین ارزیابی آمادگی  کودکانی برای ورود به مدرسه لازم است.  ارزیابی نیز استفاده می شود همچنین بمنظوربرنامه ریزی فعالیت ها و   پیگیری پیشرفت کودکان در مراکز   آموزش و پرورش در اوایل، به صورت فردی یا جمعی،  این ارزیابی جمع آوری شده مورد استفاده  قرارمی گیرد.   درسطح اجتماعی،  ارزیابی   دراوایل دوران کودکی همچنین   تعیین کننده  معیار های اجتماعی می باشد.  در نهایت این ارزیابی برای تحقیقات اساسی برای پیشبرد دانش  درزمینه رشد کودک طراحی شده واستفاده می شود.   این مقاله ارزیابی این اهداف را بطور خلاصه مورد بررسی قرارمی دهد.

علائق اولیه ما انجام شناسایی و بررسی های مناسب برای ارائه یک تصویرکلی ازرشد اجتماعی و عاطفی کودکان   بمنظورتعیین معیار بود.   با این حال، در این کار ما آگاه شدیم که نیاز به بررسی دقیق کیفی از ارزیابی موجود داریم تا بدانیم آیا  اطلاعات موجود ناشی از بازتاب عملکردهای واقعی اجتماعی و عاطفی است؟  

 "دپارتمان روانشناسی کودک و خانواده"

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران