محققان و پزشکان معتقدند  ارزیابی رشد اجتماعی و عاطفی دراوایل دوران کودکی به همان اندازه سایرمعیارهای رشد مهم است.  اما درمورد تعریف ساختار درحوزه رشد اجتماعی و عاطفی همچنان شبهاتی وجود دارد. 
 برخی ازاین شبهات مورد ارزیابی است.  به عنوان مثال اعتبار، صحت، و شیوه  های موجود درکیفیت  اندازه گیری می تواند برای آموزش استفاده شود.  
موضوعات مربوط به کیفیت و سهولت استفاده ازساختارها شامل  مقایسه در زبان های غیر مادری است که گزارشگران ازجمله پدر و مادر، معلم یا  مربی آموزش دیده و یا پزشک این مقوله را از جنبه های رشد مورد ارزیابی قرارداده اند.  همچنین محدوده سنی تحت پوشش اندازه گیری و هزینه ها مد نظرقراردارند.    
این شبهات به آسانی قابل اغماض نیست.  چشم پوشی ازهریک ازعوامل بالا ممکن است موجب ازبین رفتن اعتبارموضوع بشود.
در حالی که  توسعه اقدامات با ویژگی های روان سنجی قوی همیشه یک اولویت است، محققان باید میان عمل و مدیریت  تعادل برقرار کنند.  زیرا  ترجمه متون درمورد مقیاس های رشد اززبان مادری به زبان های دیگرممکن است اعتبار محتوا را بخطر بیاندازد.  
ابزارهای طراحی شده توسط کارکنان  اجرایی ممکن است نیازهای پدر و مادر و بالعکس را برآورده نکند.  به طور مثال وسیله ای که به طور خاص برای نوزادان و کودکان نوپا طراحی شده است برای استفاده  کودکان بزرگتر مناسب نیست. 
بنابراین مقایسات باید براساس مطالعات زیاد و کاربردی در گروه های سنی بزرگ و رشد یافته انجام شود.  سودمندی و کاربردی بودن داده های ارزیابی شده بر دقت و اعتبار مطالعات تأکید می کند.   توافق درمورد اولویت بندی این موضوعات و بحث در مورد  طراحی پژوهشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه و سیاست گذاری ضروری است.

برنامه ریزی، نظارت بر کیفیت، گزارشات  و پیشرفت درزمینه رشد اجتماعی و عاطفی کودکان پیش دبستانی
در حالی که تمرکزاین موضوع  برروی بررسی ابزار های طراحی شده برای پیشرفت فردی کودکان می باشد، باید اذعان کرد که ارزیابی درزمینه  نتایج فعلی  برنامه های آموزشی مربوطه ضروری است.  سیستم های ارزیابی با استفاده از داده های جمع آوری شده در سطح کودک و با توجه به محیط کلاس  و معلم یا مربی طراحی شده است.  
هدف ازطراحی چنین سیستمی  استفاده از نتایج ارزیابی برای  بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به کودکان خردسال می باشد.
بهبود برنامه در اشکال مختلف اعم از سطح کودک، کلاس درس و برنامه ریزی برای فعالیت های یادگیری جدید بمنظورحمایت از مهارت های کودکان و یا گروه های خاص کودکان است.
هدف ازاین برنامه ریزی تلاش  برای بهبود  کلی  و بالا بردن کیفیت  آموزش است.  برنامه ها و سیستم های مورد  استفاده  برای خدمت به نیازهای کودکان و حمایت از رشد آنها است.   
 ارزیابی های موجود وضعیت رشد و پیشرفت کودکان را مشخص می کند و به تصمیم گیرندگان این فرصت را می دهد تا   به نتایج  مثبتی برای رشد اجتماعی و عاطفی کودکان پیش دبستانی برسند.  

"دپارتمان روانشناسی کودک و خانواده"

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران