رشد اجتماعی و عاطفی کودکان نیازمند چارچوب مشخص و مدون و طبقه بندی شده است.  سپس لازم است  اقدامات   مناسب در پس زمینه های گوناگون انجام شود. این طبقه بندی و اقدامات مرتبط در نهایت کمک خواهد کرد بسیاری از چالش های مرتبط با ارزیابی

درمرحله بحرانی رشد اجتماعی و عاطفی کودکان به نتیجه برسد وحل شود.

بررسی های شامل اطلاعاتی است که درمورد اهداف فردی و گروهی کودکان انجام گرفته است.  همچنین گروه سنی، پیش زمینه ، محتوا و مشخصه های دیگرنیزدرنظرگرفته شده است.

ازاین اهداف و شاخصه های متنوع گاهی بعنوان استانداردهای عملکرد و یا دستاورد هایی برای اندازه گیری و یا داوری استفاده می شود. 

بررسی داده ها این امکان را به مجریان این طرح می دهد تا اهداف خود را ازطریق استاندارها و معیارهای ازپیش تعیین شده جلو ببرند.  

تأکید مجریان طرح برارتقای رشد اجتماعی و عاطفی مثبت برای کودکان و پشتیبانی این برنامه ها توسط دولت  می باشد.
بعنوان مثال دپارتمان خدمات انسانی کودکان و جوانان و خانواده وزارت بهداشت امریکا سیاست هایی اتخاذ کرده که به رشد خودپندارة مثبت، کنترل نفس، همکاری با دیگران، برقراری روابط اجتماعی، و بالا بردن سطح دانش خانواده ها و جوامع کمک می کند.     

محققان بدنبال توافق برسر تعریف ابعاد مختلف رشد اجتماعی و عاطفی هستند.   چندین راه برای دستیابی به این توافق وجود دارد. درابتدا محققان باید برپایه شواهد موجود و بدون توجه به همپوشانی و یا مجزا بودن ، به درک بهتری ازرشد اجتماعی و عاطفی در زیردامنه های آن برسند. 

 تحقیقات انجام شده برای تشخیص و اندازه گیری جنبه های رشد اجتماعی و عاطفی نشاندهنده پیش بینی مناسب برای رسیدن به نتایج بعدی در این زمینه می باشد.  

بررسی برنامه های پژوهشی وانجام  برنامه ها و خدمات کودک نیز برای رسیدن به نتایج  مناسب و شناسایی ابزاربرای ارزیابی دراین زمینه کمک خواهد کرد.

همچنین محققان باید با آگاهی درزمینه منحصر به فرد رشد و مهارت برای جمعیت های خاص  از جمله کودکان اقلیت  ، زبان آموزان زبان های خارجی و کودکان معلول فعالیت کنند. 

باید عدم  تطابق بین محتوای فرهنگی و پس زمینه های فرهنگی درمورد زبان و فرهنگ، کودکان اقلیت ها، کودکان معلول بررسی شود و یک ارزیابی مناسب  برای پیشرفت این کودکان از طریق مراحل رشد در نظر گرفته شود. 

همچنین استفاده  مناسب از ابزار ارزیابی براساس معیارها و دستورالعمل های آموزشی برای انجام ارزیابی دقیق و قابل لازم است.  بویژه استفاده از ابزار مشاهده و بکارگیری تکنیک ها برای کار با کودکان در سنین مختلف، پس زمینه  و توانایی های آنان به خصوص با توجه به ارزیابی های مربوط به زبان مادری کودکان  مؤثر می باشد.

نکات قابل توجه درارزیابی آموزشی عبارتند از:
•    مشخص بودن اهداف بمنظوررشد اجتماعی و عاطفی کودکان
•    اطمینان از ویژگی های روان سنجی انتخاب شده ورضایت ازآن

امید ما این است که این مقاله درترغیب تعهد جمعی برای ایجاد یک طبقه بندی  مفید بمنظور شایستگی و رشد اجتماعی و عاطفی در دوران کودکی موفق باشد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران