متخصصین کودکان فعالیت هایی در زمینه های فرعی رشد اجتماعی و عاطفی و همچنین عملکرد اجرایی برای کودکان درسنین پیش ازدبستان انجام داده اند.  

مهارت های عاطفی، اجتماعی و شناختی  به عنوان بخشی از چارچوب کارسازمانی برای یادگیری روبط اجتماعی-عاطفی  محسوب می شود.   

توجه به اهمیت زندگی کودک  و هنجارهای اجتماعی و تلاش برای شایستگی اجتماعی و همچنین سایر جنبه های رشد اجتماعی و عاطفی در دوران کودکی  از اقدامات موجود برای رسیدن به شایستگی اجتماعی می باشد.  

ایجاد شایستگی عاطفی در دوران کودکی 
در حالی که تمرکز اولیه بر نقاط قوت در رشد عاطفی کودک  به پیش بینی  نتایج مثبت بعدی کمک می کند، ارزش شناسایی مشکلات رفتاری کودکان برای تشخیص مشکلات آنها دربزرگسالی زیاد است و نیازبه مداخله دارد.    

ارزیابی های متعدد در طول زمان  برای بررسی رفتارهای مشکل و شایستگی اجتماعی و عاطفی به  نتیجه گیری مطلوب در مورد رشد کودک خواهد رسید.

آماندا ص ویرجینیا مقاله ای درمورد نیاز به ارزیابی خود گردانی درزمینه عینی و مفهومی نوشته است و درآن خواستاربررسی ارتباط میان رشد مهارت  های خود گردانی دردوران پیش دبستانی وآمادگی برای ورود به مدرسه شد.   

او اجزای متعدد خود گردانی مانند رفتارهای عاطفی، رفتاری و شناختی را شناسایی کرد و تمرکز برارتقاء خود گردانی درکلاس درس را دراولویت قراردارد اما با انتقادات بسیاری مواجه شد.   
توجه داشته باشید که بعضی ازاقدامات خود گردانی فقط برای استفاده توسط مربیان طراحی شده است.   

رشد اجتماعی و عاطفی نوجوانان
در حالی که پیشرفت در مفهوم سازی و ارزیابی حوزه مربوط به رشد اجتماعی و عاطفی در دوران پیش دبستانی انجام شده است، ایجاد تغییر درپارادایم (مدل ذهنی) در زمینه تفکر برای اندازه گیری و ابزارهای  اندازه گیری رشد اجتماعی و عاطفی ضروری است.  

این خدمات عبارتند از:
•    همکاری برای بیرون کشیدن  وضوح مفهومی و توافق  بر سرساختارها و تعاریف    
•    راهنمایی های روشن تر در انتخاب و استفاده مناسب از اقدامات موجود 

با وجود چنین  برنامه هایی درزمینه رشد اجتماعی و عاطفی و شناختی در یک چارچوب مشخص و مدون وطبقه بندی شده می توان اقدامات مناسب برای تقویت روحی کودکان درزمینه های  گوناگون را به انجام رسانید.

این طبقه بندی و اقدامات مرتبط در نهایت به حل بسیاری از چالش های مرتبط با ارزیابی در حوزه  بحرانی رشد اجتماعی و عاطفی کودکان خردسال کمک خواهد کرد. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران