• LLLT- چیست؟

 LLLT یک لیزر یاچراغ LED درمانی است که ترمیم بافت را تسریع میبخشد.
(زخم های پوست،ماهیچه،تاندون،استخوان،عصب ها) التهاب و درد را هنگامی که پرتو ها افکنده میشوند کاهش می دهد..معمولا توسط یک پزشک،تراپیست یا تکنیسین افکنده میشوند.
درمان ها عموما 1 الی 10 دقیقه طول میکشد و درهفته باید 2 مرتبه یا بیشتر افکنده شوند.

  • چگونه کار میکند؟-

LLLT عموما بر یک پروتئین در میتوکوندریا عمل میکند(اکسیداز C  آنزیم دار) تا ATP را افزایش و استرس اکسید کننده را افزایش دهد.
سرازیر شدن میتوکندری و ریزش درون سلولی بر بهبود روند درمان بافت و کاهش التهاب تاثیر میگذارد..

  • چقدر کافی است و چقدر زیاد محسوب میشود؟-

پاسخی بر میزان دُز وجود دارد:اگر تراکم نیرو کافی نباشد تاثیری نخواهد داشت و اگر تراکم نیرو زیاد باشد ممکن است تاثیرات بازدارنده داشته باشد که سرعت بهبود را میکاهد و خاصیت ضد التهاب را ازدست بدهد.

  • مکانیزم داروی مسکن:

این مسئله به میزان مصرف LLLT  بستگی دارد.تراکم نیروی LLLT )بیشتر از  mw300 /cm2)عملیات   ATP در الیاف C و الیاف بالغ بر انسداد فوری عصبی که تقریبا 24 ساعت طول میکشد نتیجه میگذارد،را کاهش میدهد.

  • پس در واقع 2 نوع LLLt وجود دارد؟

بله .تراکم قدرت نیروی بالا لزوما برای کاهش درد و مورد های بافت های عمیق استفاده میشود..تراکم قدرت پایین (کمتر از 100%MW/cm2)لزوما برای پیشرفت بهبود و کاهش التهاب در زخم های سطحی تاندون ها و بافت ها استفاده میشود.(هدف مایع مفصلی است نه خود مفصل)
Thor هر دو تراکم بالا و پایین نیرو را برای بهترین درمان ،نفوذ عمیق و تخفیف درد انجام میدهد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران