تأثیربازی درمانی برکودک شما

بازی درمانی یک درمان انتخابی برای سلامت روان  در مدرسه و هنگام تفریح درتمام سنین است.  طرح اولیه بازی درمانی انجام درمانهای کمکی مانند مدیریت خشم، غم و اندوه، ازدست دادن عزیزان ،  طلاق و فروپاشی خانواده و اصلاح اختلالات رفتاری است.

تأثیربازی درمانی درکودکان تجربیاتی درمورد مشکلات رفتاری و یادگیری، عاطفی، اجتماعی برای آنها به ارمغان می آورد.  پشتیبانی ازکودکانی که قربانی عوامل استرس زای زندگی هستند مشکلاتی ازقبیل خشونتهای خانگی، سوءاستفاده جنسی، نقل مکان،  بستری شدن دربیمارستان است که با انجام بازی درمانی کودک قادر به پذیرش آنها می شود. 

بازی درمانی به کودک شما کمک می کند تا:

  • در مقابل اعمال و رفتارخود احساس مسئولیت کرده و راهکارهای موفقیت آمیز را درپیش گیرد.
  • یافتن راه حل های جدید و خلاقانه برای مشکلات
  • آمادگی احترام و پذیرش خود و دیگران
  • ابرازاحساسات و انتقال تجربیات
  • همدلی و احترام به افکارو احساسات دیگران
  • یادگیری مهارتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی جدید با خانواده
  • اطمینان به تواناییهای خود و درنتیجه گسترش خود کارآمدی

اثرات بازی درمانی بخصوص درزمان حضورفعال والدین بسیارقابل توجه می باشد.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران