تحقیقات اخیر نشان میدهند که تعداد زیادی از دارو های انتی بیوتیک پر مصرف میتوانند به میزان کمی خطر حملات قلبی را افزایش دهند .

از این انتی بیوتیک ها و یا ماکرولید ها به منظور درمان عفونت استفاده میشود مانند ذات الریه،برونشیت و تعدادی از بیماری های ناشی از مقاربت جنسی.

محققان 33 مطالعه انجام گرفته بین سالهای 1966 تا 2015 را مورد بررسی قرار دادند و 20 بیمار را تحلیل کردند و بیمارانی را با هم مقایسه کردند که از انواع مختلف انتی بیوتیک ها را  استفاده میکردند و یا مصرفی از این دارو ها نداشنتند.

ماکرولید ها شامل اریترومایسین،آزیترومایسین ،کلاریترومایسین و کوئینولون میشوند.نتایج بدست امده نشان دهنده ی یک رابطه جزئی ولی مهم بین حملات ناگهانی قلبی و مصرف ماکرولید ها بود ولی این رابطه حالت علت و معلولی نداشت.

این تاثیر ناچیز است و به همین دلیل نمیتواند تاثیری بر نحوه و میزان تجویز دارو های یاد شده داشته باشد .بنا بر تحقیقات انجام شده ،هر یک نفر در میان یک میلیون نفر که از دارو های غیر ماکرولیدی استفاده میکردند،به تپش قلب مبتلا شدند که خود این مسئله میتواند باعث بروز حملات قلبی و مرگ شود .

ولی مصرف دارو های ماکرولیدی باعث بروز تاکی اریتمی های قلبی در 118 نفر شد که از میان انها یک نفر فوت کرد و 36 مرگ دیگر هم گزارش شد که به دلیل تاکی اریتمی قلبی نبود .

نتایج کلی نشان میدهند که یک نفر از میان هر 8500 نفر که با ماکرولید ها درمان شده بودند،به مشکلات ریتمی  قلب  دچار شدند و از میان هر 30 هزار نفر ممکن است یک نفر فوت کند .

از انجایی که میزان شیوع عفونت ها در سراسر دنیا در حال افزایش است ،نمیتوان مصرف و تجویز دارو های ماکرولیدی را قطع نمود و این در حالی است که خود این دارو ها در بروز حملات قلبی و مرگ های ناشی از ان موثرند.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران