مزایای کاردرمانی برای افراد مبتلا به اوتیسم

نقش کاردرمانی دردرمان اوتیسم

کاردرمانی علم مطالعه رشد و توسعه و تعامل افراد با محیط ازطریق انجام فعالیت های روزانه است.  کاردرمانگران افرادی متخصص در زمینه های اجتماعی،  عاطفی،  تأثیرات فیزیولوژیک بیماری و آسیب ها هستند. دانش این متخصصین به آنها کمک می کند تا به افراد مبتلا به اوتیسم و دیگراختلالات رشد ،  مهارت های لازم برای داشتن زندگی مستقل آموزش داده شود. 

کاردرمانی ازیک تیم شامل والدین،  معلمان،  ومتخصصین تشکیل می شود.  این مجموعه به فرد مبتلا به اوتیسم کمک می کند تا به اهداف خاصی دست پیدا کند.  این اهداف شامل تعاملات اجتماعی،  رفتاری و عملکرد کلاسی می باشد.

کاردرمانی همچنین دو هدف مشخص و اصلی دارد:  ارزیابی و درمان

کار درمانی چگونه در ارزیابی اوتیسم مؤثراست؟

کاردرمانگربا مشاهده کودکان آنها را ارزیابی می کند تا ازمیزان کارایی آنها با خبرشود.  مثلاً اینکه آیا این کودکان می توانند وظایف مربوط به سن خود را انجام دهند،  لباس بپوشند و بازی کنند؟  
گاهی کار درمانگردرطول روز ازکودک فیلم می گیرد تا واکنش های کودک را نسبت به محیط اطراف بسنجد ونوع مراقبتی را که کودک نیازدارد،  مشخص کند.

کار درمانگرممکن است به نکات زیرتوجه کند:

 • میزان توجه و استقامت
 • کنارآمدن با فعالیت های جدید
 • مهارت های بازی
 • نیازبه فضای شخصی
 • پاسخ به لمس و محرک های دیگر
 • مهارت های حرکتی،  تعادلی،  و یا ساختن اشیاء کوچک با دست
 • رفتارهای پرخاشگرانه
 • تعامل میان کودک و مراقبین

کار درمانی چگونه به فرد مبتلا به اوتیسم کمک می کند؟

وقتی کاردرمانگراطلاعات کافی درمورد فرد مبتلا به اوتیسم جمع آوری کرد، آنوقت می تواند برای کودک برنامه ریزی انجام دهد.  البته برنامه واحدی برای این افراد وجود ندارد. اما مراقبت های فردی نشاندهنده این است که بازده بهتری حاصل می شود.

استراتژی کاردرمانی ترکیبی است و این باعث می شود که کودک پاسخ مناسبتری به شرایط محیطی بدهد. 

این استراتژیها عبارتند از:

 • انجام فعالیت های فیزیکی مانند درست کردن یک رشته مهره یا چیدن پازل که درهماهنگی حرکات بدن به کودک کمک می کند.
 • بازی کردن بمنظور کمک به برقرای ارتباط و تعامل با اطرافیان
 • گسترش فعالیت ها مانند مسواک زدن و شانه زدن موها
 • استراتژی تطبیقی مانند کنارآمدن با تغییرات

مزایای کاردرمانی برای افراد مبتلا به اوتیسم

نقش کاردرمانی دردرمان اوتیسم

کاردرمانی علم مطالعه رشد و توسعه و تعامل افراد با محیط ازطریق انجام فعالیت های روزانه است.  کاردرمانگران افرادی متخصص در زمینه های اجتماعی،  عاطفی،  تأثیرات فیزیولوژیک بیماری و آسیب ها هستند. دانش این متخصصین به آنها کمک می کند تا به افراد مبتلا به اوتیسم و دیگراختلالات رشد ،  مهارت های لازم برای داشتن زندگی مستقل آموزش داده شود. 

کاردرمانی ازیک تیم شامل والدین،  معلمان،  ومتخصصین تشکیل می شود.  این مجموعه به فرد مبتلا به اوتیسم کمک می کند تا به اهداف خاصی دست پیدا کند.  این اهداف شامل تعاملات اجتماعی،  رفتاری و عملکرد کلاسی می باشد.

کاردرمانی همچنین دو هدف مشخص و اصلی دارد:  ارزیابی و درمان

کاردرمانی چگونه در ارزیابی اوتیسم مؤثراست؟

کاردرمانگربا مشاهده کودکان آنها را ارزیابی می کند تا ازمیزان کارایی آنها با خبرشود.  مثلاً اینکه آیا این کودکان می توانند وظایف مربوط به سن خود را انجام دهند،  لباس بپوشند و بازی کنند؟  
گاهی کار درمانگردرطول روز ازکودک فیلم می گیرد تا واکنش های کودک را نسبت به محیط اطراف بسنجد ونوع مراقبتی را که کودک نیازدارد،  مشخص کند.

کار درمانگرممکن است به نکات زیرتوجه کند:

 • میزان توجه و استقامت
 • کنارآمدن با فعالیت های جدید
 • مهارت های بازی
 • نیازبه فضای شخصی
 • پاسخ به لمس و محرک های دیگر
 • مهارت های حرکتی،  تعادلی،  و یا ساختن اشیاء کوچک با دست
 • رفتارهای پرخاشگرانه
 • تعامل میان کودک و مراقبین

کاردرمانی چگونه به فرد مبتلا به اوتیسم کمک می کند؟

وقتی کاردرمانگراطلاعات کافی درمورد فرد مبتلا به اوتیسم جمع آوری کرد، آنوقت می تواند برای کودک برنامه ریزی انجام دهد.  البته برنامه واحدی برای این افراد وجود ندارد. اما مراقبت های فردی نشاندهنده این است که بازده بهتری حاصل می شود.

استراتژی کاردرمانی ترکیبی است و این باعث می شود که کودک پاسخ مناسبتری به شرایط محیطی بدهد. 

این استراتژیها عبارتند از:

 • انجام فعالیت های فیزیکی مانند درست کردن یک رشته مهره یا چیدن پازل که درهماهنگی حرکات بدن به کودک کمک می کند.
 • بازی کردن بمنظور کمک به برقرای ارتباط و تعامل با اطرافیان
 • گسترش فعالیت ها مانند مسواک زدن و شانه زدن موها
 • استراتژی تطبیقی مانند کنارآمدن با تغییرات
   
نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران