موسیقی کلاسیک، اصوات موجود درطبیعت و لالایی، استرس، اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد.

استرس، اضطراب و افسردگی حالاتی هستند که بسیاری اززنان باردارآن را تجربه می کنند. اما موسیقی قادراست این احساسات منفی را کاهش دهد. مطالعه ای که درمورد 263 بانوی بارداردرتایوان انجام شد نشاندهنده این است که افرادی که به مدت دوهفته هرروز 30 دقیقه به موسیقی گوش داده اند نسبت به سایرین به میزان چشمگیری ازشدت اضطراب و افسردگیشان کاسته شده است. 

شرکت کنندگان دراین مطالعه درسه ماهه دوم یا سوم بارداری بودند و انتظارمی رفت که زایمان طبیعی داشته باشند. آنها ازنظر شرایط شغلی، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات و نقطه نظرها نسبت به ازدواج به همدیگر شباهت داشتند.

به نیمی ازاین عده سی دی هایی داده شد و ازآنها خواسته شد که به مدت نیم ساعت درروز به آن گوش بدهند. آنها این اختیاررا داشتند که ازمیان موسیقی کلاسیک، صداهای طبیعت، سرودهای کودکانه و یا لالایی یکی را انتخاب کند و سپس خاطرات خود را درحین شنیدن موسیقی یادداشت کنند. آنها می توانستند درحین استراحت و یا انجام کارهای خانه به موسیقی گوش بدهند. هردو گروه هم ازمراقبت های معمول دوران بارداری برخورداربودند.

زنان شرکت کننده درگروه موسیقی درمانی کاهش چشمگیری درمیان استرس، اضطراب و افسردگی داشتند و تغییرات متفاوتی پس ازدوهفته موسیقی درمیان آنها دیده شد.

بارداری دورانی خاص و پراسترسی برای مادران بارداراست و آنها به دلیل مدت طولانی بارداری از اضطراب و افسردگی رنج می برند. درواقع اضطراب و افسردگی دوران بارداری یک مشکل بهداشتی بسیارشبیه به افسردگی بعد اززایمان است. نویسنده مطالعه خاطرنشان می کند که هرچیزی که باعث کاهش مشکلات زنان باردارشود، باید پذیرفته شود . گوش دادن به موسیقی کاری مقرون به صرفه، غیرتهاجمی و راهی ساده برای کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دردوران بارداری است. 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران