لوله های آب آشامیدنی مملو از باکتری های مفید هستند.
لوله های آب آشامیدنی میزبان اکوسیستم باکتری های مفید هستند که به تصفیه آب کمک می کنند.  

محققان سوئدی می گویند هزاران گونه ازباکتری های مفید پوشش نازکی به نام بیوفیلم درداخل لوله های آب را تشکیل می دهند که به تصفیه آب کمک می کند.  

این باکتری ها نقش بسیارمهمی درتأمین آب آشامیدنی پاک بیش ازآنچه قبلاً تصورمی شده،  دارند.


آنها اکوسیستمی را شناسایی کرده اند که قبلاً برایشان ناشناخته بوده است.  زیرا پیش ازاین بسختی می شد باکتریها را مشاهده کرد اما درحال حاضر به لطف تکنیک هایی مانند تعیین توالی گسترده و فلوسیتومتری،  بناگهان هشتاد هزارباکتری درآب آشامیدنی شناسایی شده اند.  

عملکرد باکتری های خوب درسیستم آب آشامیدنی مانند آن چیزی است که درروده های ما اتفاق می افتد،  روده پرازباکتری هایی است که درمواقع سلامتی به هضم مواد غذایی و مبارزه با بیماری کمک می کند.  

یک مطالعه که بتازگی درمجله میکروب و محیط منتشرشده،  ثابت می کند که این باکتریها زمانی مفید واقع می شوند که سیستم های آبرسانی نوو جدید شده باشند.

درنهایت این امید وجود دارد که کنترل ترکیب و کیفیت آب برای هدایت رشد باکتری های خوب به تصفیه آب کمک کند.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران