گفتگوی درونی منفی ممنوع!!!!

 مثبت اندیشی به شما کمک می کند تا با مدیریت استرس سلامتی خود را تضمین کنید.

شما قادرهستید  افکارمنفی خود را به افکارمثبت تبدیل کنید.  انجام این کاربسیارساده است و تنها نیازبه زمان و تمرین دارد و پس ازآن عادت شما تغییرمی یابد.
 

دراینجا چند روش برای تغییرافکارمنفی به مثبت را برای نمونه آورده ایم:

  • شناسایی افکارمنفی:  برای تغییرافکارمنفی به مثبت ابتدا باید افکارمنفی و زمینه های آن را شناسایی کرده و سپس با تمرکز برآنها و با تمرین و تکراررویکردها را مثبت ببینیم.
  • تمرکزبرافکار:  دریک دوره ده روزه برروی افکارخود تمرکزکنید و اگربیشترافکارتان منفی هستند،  به دنبال راهی باشید تا آنها را به افکارمثبت تبدیل کنید.
  • شوخ طبع باشید:  لبخند زدن و خندیدن فراموش نشود.  بخصوص درمواقع سختی!  درمیان اتفاقات روزمره بدنبال سوژه ای برای خندیدن باشید.  خندیدن استرس را کاهش می دهد.
  • زندگی سالم:  حداقل سه باردرهفته ورزش کنید.  اینکارتأثیرمثبت برخلق و خو و کاهش استرس دارد.  یک رژیم غذایی سالم را رعایت کنید و همچنین تکنیک های مدیریت استرس را یاد بگیرید.
  • با افراد مثبت درتماس باشید:  افراد مثبت بسیار همدل و حمایتگرهستند.  توجه داشته باشید که اطرافیان شما مثبت اندیش باشند.  افراد منفی ممکن است باعث افزایش استرس شده و شما را نسبت به تواناییهایتان به تردید بیاندازند.
  • گفتگوی درونی مثبت را تمرین کنید: این قانون ساده را رعایت کنید،  آنچه را که برای دیگران نمی پسندید برای خودتان هم نپسندید.  با خود مهربان باشید و خود را ترغیب کنید که مثبت اندیش باشید.  افکارمنفی را ارزیابی کرده و آنها را تبدیل به مثبت کنید.

تمرین روزانه افکارمثبت

انتظارنداشته باشید که درعرض یکشب مثبت اندیش شوید،  ازخود کمترانتقاد کنید و خود را همانطورکه هستید قبول کنید و بپذیرید.  همچنین دنیای اطراف خود را با دیدگاهی کمترانتقادی نگاه کنید.

مثبت اندیشی ضامن سلامتی و توانایی شما دربرخورد با استرسهای روزانه است.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران