عوامل مختلفی وجود دارد ازجمله نگرانی ازپذیرفته نشدن درجامعه و یا احساس ناامنی باعث تمایل آنها به مصرف مواد مخدرمی شود. بی توجهی و نیندیشیدن جوانان به عواقب کارهایی که انجام می دهند و نتایجی که ببارخواهد آمد، باعث می شود که به سراغ کارهای خطرناکی ازقبیل مصرف مواد و یا داروهای غیرقانونی بروند. 

عوامل خطرآفرین برای ایجاد تمایل درجوانان عبارتند از:

 • سابقه خانوادگی مصرف مواد مخدر
 • وضعیت روحی ازقبیل افسردگی، اضطراب یا کمبود توجه
 • بیش فعالی
 • بی فکری
 • تجربه تصادف یا مورد سوء استفاده قرارگرفتن
 • اعتماد بنفس پایین و یا احساس طرد شدن ازاجتماع

عواقب مصرف مواد مخدرتوسط جوانان

 • تأثیرمنفی دررانندگی: رانندگی کردن تحت تأثیرمواد مخدر می تواند راننده، مسافروسایرین را درمعرض خطرقراردهد.
 • تأثیرمنفی درروابط جنسی: مصرف مواد مخدرممکن است به برقراری ارتباط جنسی بدون برنامه منجرشود.
 • وابستگی به مواد مخدر: استفاده ازمواد مخدردرجوانی ممکن است منجربه اعتیاد درمراحل بعدی زندگی بشود.
 • اشکال درتمرکز: استفاده ازمواد مخدری مانند ماری جوانا برروی حافظه و توانایی یادگیری جوانان اثرمی گذارد.
 • ایجاد مشکلات جدی درسلامت افراد: اکستازی ممکن است باعث ناراحتی کبد و نارسایی قلبی بشود. دوزهای بالا یا مصرف مزمن متامفتامین ممکن است منجربه بروز رفتارهای روانی شود. استفاده ازمواد استنشاقی به قلب، ریه ها، کبد و کلیه ها آسیب می رساند. سوء مصرف مواد مخدرممکن است به ایست تنفسی و تشنج منجرشود.

با فرزند خود در مورد مصرف مواد مخدرصحبت کنید

 • نظرات فرزند خود را جویا شوید: به جای موعظه کردن برای او، به نظرات و سؤالات او گوش دهید. به او اطمینان دهید که می تواند با شما روراست باشد. سعی کنید با توجه به حرکات او ، احساس اورا درک کنید.
 • دلایل و نظرخود را درمورد عدم مصرف مواد مخدربا اودرمیان بگذارید: برای او توضیح دهید که مصرف این مواد چگونه برروی سلامتی، ورزش کردن، ظاهرو حتی رانندگی او اثرمی گذارد.
 • به پیامهای رسانه ها توجه کنید: برنامه ها، فیلمها و حتی آهنگهایی درمورد مصرف مواد مخدرازرسانه ها پخش می شود. دراین مورد با فرزند خود بحث وگفتگو کنید تا بدانید چه نتیجه ای ازآنها می گیرد.
 • راهکارهایی به او ارائه دهید که بتواند درمقابل فشارهمسالان خود مقاومت کند.

آمادگی پاسخگویی به سؤالهای اورا داشته باشید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران