بهترین راه تحت نظرقراردادن فرزند نوجوانتان است:

 • آگاهی داشتن از فعالیتهای جوانان: توجه کنید که فرزندتان به انجام چه فعالیتهایی علاقمند است و او را دراین راه تشویق کنید.
 • قوانین خانوادگی و نتیجه برقراری این قوانین را به او توضیح دهید: این قوانین ممکن است شامل ترک کردن یک مهمانی یا پیاده شدن ازاتومبیلی که راننده آن مواد مخدرمصرف کرده است، باشد. این قوانین را بطورمرتب به جوانان یادآوری کنید و مطمئن شوید که از آنها پیروی می کنند.
 • اطرافیان و دوستان اورا بشناسید: افرادی که مواد مخدرمصرف می کنند علاقه زیادی به دعوت دیگران به اینکاردارند و ممکن است برای مصرف مواد به فرزندتان فشاربیاورند.
 • داروهای موجود درخانه را دردسترس نگذارید.
 • ازاوحمایت و پشتیبانی کنید: همواره پشتیبان فرزند خود باشید و موفقیتهای او را با تشویق همراه کنید به این ترتیب یک ارتباط قوی و محکم میان شما و فرزند جوانتان بوجود می آید که درعدم مصرف مواد مخدربه او کمک می کند.
 • الگوی خوبی برای فرزند خود باشید: اگرشما مواد مخدرمصرف می کنید انتظارنداشته باشید که بتوانید اورا ازاینکاردورکنید. جوانان به آنچه پدرو مادرشان می گویند و انجام می دهند، توجه و الگوبرداری می کنند.

 

علائم و نشانه های قابل توجه مصرف مواد مخدرتوسط جوانان

 • دوستان جدیدی که ناگهان پدیدارشده اند، تغییرعادات غذایی، تغییربرنامه خواب، تغییرات جسمی و یا بوجود آمدن مشکل درمدرسه
 • رفتارغیرمسئولانه، بی انگیزه بودن و قضاوت کردن بی دلیل درمورد دیگران 
 • ترک خانواده یا عدم رعایت قوانین خانواده
 • مشاهده لوازم پزشکی درحالی که اوبیمارنیست و یا لوازمی درارتباط با مصرف مواد مخدر

چه کمکی ازدست ما برمی آید؟

اگرفکرمی کنید که فرزند شما مواد مخدرمصرف می کند ازراهکارهای زیراستفاده کنید:

 • با او صحبت کنید: استفاده گاه گاهی ازمواد مخدرممکن است منجربه اعتیاد، تصادفات، مشکلات قانونی و بیماری بشود.
 • اورا تشویق به صداقت کنید: با آرامش و به آرامی به اوبگویید که تا چه اندازه نگرانش هستید و علل نگرانی خود را با ذکرجزئیات بازگوکنید تا نتواند منکرآنچه انجام داده است، بشود.
 • تمرکزبرروی رفتار: ازرفتاراو انتقاد کنید و اینکه استفاده ازمواد مخدر خطرناک است را برایش توضیح دهید اما شخصیت اورا زیرسؤال نبرید و او را به بد بودن متهم نکنید.
   

اگرفرزندتان اعتراف کرد که مواد مصرف می کند، عواقب اینکاررابرایش بگویید. زمان بیشتری را با فرزندتان بگذرانید و او را مرتب کنترل کنید. ازپزشک هم میتوانید کمک بگیرید.
 

مصرف مواد مخدر میتواند برزندگی نوجوانان تأثیرات بسیارسوئی بسیارداشته باشد. بهتراست بدنبال راههایی برای کمک به جوانان و روشهای دورکردن آنها ازمواد مخدرباشید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران