بسیاری ازافراد کنجکاو هستند که بدانند چه تفاوتی میان کاردرمانی و فیزیوتراپی وجود دارد.  خیلی ها هم براین باورند که کارهای مشابهی دراین موارد انجام می شود.  اما باید بدانید که تفاوت بسیاری بین این دو نوع درمان وجود دارد. 
دراینجا درمورد تفاوت میان این دو حرفه توضیحاتی را ارائه می دهیم:

 

کاردرمانی
کاردرمانی درمقایسه با فیزیوتراپی تمایل بیشتری به ارزیابی و افزایش توانایی عملکرد افراد دارد.  متخصص کاردرمانگر ازروشهایی مانند طب سوزنی استفاده می کند اما کارفیزیوتراپیست بهبود توانایی و استقلال فرد درانجام کارهای روزانه پس از آسیب و یا ناتوانی جسمی می باشد. 
درمانگران بطورمستقل به درمان آسیب ها می پردازند و گاهی ازاوقات هم سعی دربهبود مهارتهای زندگی بیمارو همچنین مطابقت دادن نحو درمان با فیزیوتراپیست هستند.  بطورنمونه استفاده ازاولتراسوند درتوانبخشی کاری مشابه آن چیزی است که فیزیوتراپ ممکن است انجام دهد.
هدف کاردرمانی بهبود و بالا بردن توانایی بیماران برای انجام وظایف روزمره چه درخانه و چه درمحیط کار و هماهنگ کردن مناسب بیماربرای بالا بردن کیفیت نحوه زندگی کردن می باشد.  کاردرمانگربه بیمارنحوه استفاده ازتجهیزات کمکی و توانبخشی را به بیمارآموزش می دهد تا بتواند زندگی مستقلی را اداره کند.

 

فیزیوتراپی
فیزیوتراپی درمورد ارزیابی و تشخیص عملکرد حرکتی و درمان آسیب متمرکز می باشد.  فیزیوتراپیست مشکل را تشخیص داده و بدنبال راههای درمان فیزیکی،  آسیب دیدگی بافتها و شکستگی ها است. 

 

کاردرمانگرو فیزیوتراپیست هردو درحد یک پزشک عمومی،  شناخت کافی درمورد آناتومی و سیسستم اسکلتی و عضلانی و همچنین درمورد آسیبهای اسکلتی - عضلانی و توانبخشی دارند.  
 

وجوه مشترک میان کاردرمانی و فیزیوتراپی
اگرچه تفاوتهایی میان این دورشته وجود دارد،  اما هر دو رشته نقش بسیارمهمی درحوزه تخصصی خود و بسیاری ازموارد دیگردارند و هردورشته درصدد بهبود آسیبهای بیماران می باشند.  بطورمثال کاردرمانگر نحوه انجام فعالیتهای روزانه را به بیماران آموزش می دهد و فیزیوتراپیست به بهبود توانایی بیماران برای فعالیتهای روزانه کمک می کند.  

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران