اگرچه نظرعمومی هنوزبراین است که زنها عامل ناباروی هستند اما باید بدانید که عامل 20% ازناباروریها مشکلاتی است که آقایان دارند.  گاهی ممکن است مشکلات مردان تنها علت ناباروری زوج باشد و گاهی هم یکی ازعوامل محسوب شود.
به همین دلیل انجام آزمایش زوج ها برای پیدا کردن علت ناباروری بسیاراهمیت دارد.  البته دیده شده است که مردها ازانجام اینکارامتناع می کنند و یا خجالت می کشند اما انجام آزمایشات اولیه ازبروزمشکلات و ناراحتیها و صرف هزینه زیاد پیشگیری می کند.  بنابراین بهتراست که هرچه زودتر اینکارانجام شود.

 

آزمایشات لازم برای ناباروری
دروهله اول آقایان باید به اورولوژیست مراجعه کنند.  پس ازانجام معاینه فیزیکی،  پزشک به احتمال زیاد دستورآنالیزمایع منی را ازنظربررسی تعداد و کیفیت اسپرم خواهد داد.  ممکن است احساس خوبی نداشته باشید اما این آزمایش معمول است وبیاد داشته باشید که نتیجه این آزمایش شما را ازماهها نگرانی و استرس نجات خواهد داد.  
اگراولین آزمایش آنالیزمنی طبیعی باشد،  ممکن است پزشک مجدداً آزمایش مشابه دیگری برای تأئید آن انجام دهد و درصورت طبیعی بودن هردو آزمایش مشخص می شود که مشکل ناباروری قابل توجهی وجود ندارد.  اما اگرمشکلی درنتیجه آزمایشات وجود داشته باشد، آنوقت انجام آزمایشات دیگری نیزلازم است.

 

تشخیص هایی که براساس نتیجه آزمایش منی داده می شود عبارتند از:
•    آزواسپرمی:   اسپرم تولید نمی شود و یا درمایع منی اسپرمی وجود ندارد.
•    اولیگواسپرم:   اسپرم به تعداد کم تولید می شود.
•    اشکال درحرکت اسپرم:  اگرتحرک اسپرم کم باشد،  احتمال بارورشدن تخمک کم می شود.
•    اشکال درمورفولوژی اسپرم:   اشکال درساختارو فرم اسپرم می تواند علت ناباروری باشد.

 

هریک ازاین عوامل بتنهایی ممکن است عامل ناباروری باشند و یا بعلت بیماریهای زمینه ای بوجود آمده باشند. درصورت بروز چنین مشکلاتی پزشک با انجام آزمایش خون و ادراراین مشکل را بیشتربررسی خواهد کرد.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران