بررسي هاي اخير حاكي از اين است كه 40% نوجوانان امريكايي، پيش از آگاهسازي والدين، از لحاظ جنسي فعال ميباشند. به همين دليل محققان معتقدند كه والدين ميبايست بسيار زودتر نسبت به شفاف سازي فرزندان خود نسبت به مسائل جنسي اقدام نمايند.

محققان اين بررسي ها را بر روي بيش از 140 خانواده انجام دادند. آنها از والدين و فرزندان 13 تا 17 سالشان سوالاتي در زمينه جنسي پرسيدند. اين پرسشنامه شامل سوالاتي مانند "زنان چگونه باردار ميشوند؟"، "در دوران نوجواني چه تغييراتي براي بدن اتفاق مي افتد؟" و ... مطرح شد. همچنين چندين سوال در خصوص گرايشات جنسي پرسيده شد.

از والدين و فرزندانشان بطور جداگانه مصاحبه بعمل آمد. سپس سوالاتي در خصوص روابط جنسي از كودكان پرسيده شد، كه بعد اين پاسخ ها مورد بررسي قرار گرفتند. در نهايت مشخص شد كه بيش از 50% والدين اصلا در خصوص 14 سوال جنسي از 24 مورد موجود در پرسشنامه با فرزندان خود سخني به ميان نياورده اند.

42% دختران (در مقايسه با 70% پسران) هيچگاه در مورد مسائل زناشويي توسط والدينشان آگاهسازي نشده اند. همچنين از اين تعداد 40% بيان كردند كه در اينباره از والدين خود راهنمايي نگرفته اند.

بنا به توصيه و تاكيد محققان، والدين بايد پيش از آنكه كودكان در اين خصوص شروع به كنكاش كنند، موضوع را با آنها درميان گذاشته و آنها را آگاه سازند. همچنين والدين نبايد تنها يكبار براي هميشه در اينباره با فرزندانشان بحث و گفتگو كنند، بلكه تا زمانيكه اطمينان حاصل كنند كه فرزندشان آگاه و مطلع شده است، بايد بصورت مكرر اين موضوع را مطرح كنند.

بهترين سن براي مطرح كردن مسائل جنسي 10 تا 13 سال است.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران