ميوليز روشي است كه از اواخر 1980 در اروپا رواج پيدا كرد و براي نخستين بار به عنوان جايگزيني براي روش ميومكتومي مورد استفاده قرار گرفت. اما كمي بعد، بر اساس تحقيقات و پيگيري هاي متعدد، مشخص شد كه اين روش اصلا جايگزين خوبي محسوب نميگردد. در اين روش نرخ بارداري كم و فيبروئيدهاي لگني فراوان بود.

در روش ميوليز، ابزارهاي جراحي از طريق لاپاراسكوپي و ايجاد يك برش كوچك در شكم و فركانس بالايي از جريان الكتريكي به سمت فيبروئيدها هدايت ميشوند. جريان الكتريكي سبب ميشود كه عروق خوني منقبض شده و گردش خون كمتري داشته باشند و اين امر بطور كل جريان خون را به سمت فيبروئيدها قطع ميكند. فيبروئيدها در محل باقيمانده و نيازي به جراحي و برداشتن آنها نميباشد. فيبروئيدها بدون دسترسي به خون، بطور تدريجي كوچك شده و در نهايت از بين خواهند رفت.

اين روش مشابه روش فريز كردن (انجماد) فيبروئيدهاست. در هر دو روش، پروسه كار حدود يك ساعت بطول مي انجامد و بيمار براي سه ساعت در اتاق ريكاوري استراحت ميكند، سپس مرخص شده و به خانه باز ميگردد. در مجموع بيمار حدود يك هفته درگير اين پروسه خواهد بود.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران