ليوميوم، تومور خوش خيمي است كه از سلول هاي عضلاني صاف منشاء ميگيرد و بسيار به ندرت (حدود 0.1%) تبديل به سرطان ميگردد. ليوميوم در هر ارگان قابل رشد است؛ اما شايعترين ارگان هايي كه درگير ميشوند شامل رحم، روده كوچك و مري ميباشد.

 

رحم

فيبروئيدها از ليوميوم (ماهيچه صاف رحم) تشكيل شده اند. مانند ساير ليوميوم ها، اينها نيز خوش خيم هستند، اما ممكن است منجربه خونريزي بيش از حد (منوراژي)، كم خوني و ناباروري گردند.

شكل نادر اين تومورها ليپو ليوميوم رحم نام دارد. اين تومور خوش خيم است و از سلول هاي چربي و سلول هاي عضلاني صاف تشكيل شده است. ليپو ليوميوم رحم ممكن است در تخمدان و ساير نقاط بدن نيز رشد كند و به تومور تبديل شود. اين نوع تومورها مونوكلونال هستند و در 40% ناهنجاري هاي كروموزومي غير تصادفي رويت شده است.

 

ليوميوم متاستاتيك

ليوميوم متاستاتيك يك عارضه بسيار نادر است كه پس از جراحي و برداشتن فيبروئيدهاي رحمي اتفاق مي افتد. مناطقي كه بيشتر درگير اين عارضه ميگردند، لگن و ريه ها هستند. ليوميوم متاستاتيك به هورمون درماني پاسخگو است.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران