به برداشتن كل پستان سرطاني، ماستكتومي ميگويند. در ماستكتومي پنج روش مختلف وجود دارد: ماستكتومي كلي يا ساده، ماستكتومي راديكال اصلاح شده، ماستكتومي راديكال، ماستكتومي جزئي يا موضعي، و ماستكتومي زير جلدي (به استثناي نوك پستان).

 

ماستكتومي كلي يا ساده

در ماستكتومي كلي يا ساده، تمام بافت پستان كه سرطان در آن وجود دارد برداشته مي شود. بدين ترتيب كه:

-    جراح كل پستان را برميدارد.
-    جراح غدد لنفاوي زير بغل را برنميدارد. با اين حال، در برخي موارد نياز به برداشتن آنها نيز وجود دارد.
-    عضلات زير پستان برداشته نميشوند.

 

ماستكتومي راديكال اصلاح شده

در ماستكتومي راديكال اصلاح شده، بافت هر دو پستان و غدد لنفاوي برداشته ميشوند. بدين ترتيب كه:

-    جراح كل پستان را برميدارد.
-    سطح I و II غدد لنفاوي زير بغل برداشته ميشوند. 
-    عضلات زير پستان برداشته نميشوند.

 

ماستكتومي راديكال

بزرگترين و گسترده ترين نوع ماستكتومي، ماستكتومي راديكال است. بدين ترتيب كه:

-    جراح كل پستان را برميدارد.
-    سطح I و II و III غدد لنفاوي زير بغل برداشته ميشوند. 
-    عضلات زير پستان نيز برداشته ميشوند.

 

ماستكتومي جزئي يا موضعي

به برداشتن بخش سرطاني از بافت پستان و برخي بافت هاي اطراف ناحیه سرطان، اطلاق می شود. جراح همچنین ممکن است بخش بالای عضلات پستان، جایی زیر تومور سرطانی، و تعدادی از غدد لنفاوی را نیز بردارد. گاهی سرطان پستان در غدد لنفاوی پخش می شود و وارد سیستم لنفاوی می گردد و به بخش های دیگر بدن نیز گسترش میابد. اغلب بعد از لامپکتومی، پرتودرمانی پیشنهاد می شود تا سلول های سرطانی که در فرایند ماستکتومی برداشته نشدند، از بین بروند. 

 

ماستكتومي زير جلدي

در طول جراحي ماستكتومي زير جلدي، كل بافت پستان برداشته ميشود، اما نوك پستان در جاي خود باقي ميماند. ماستكتومي زير جلدي، اغلب كمتر از ماستكتومي كلي انجام ميشود؛ زيرا بيشتر بافت پستان در جاي خود باقي مانده و احتمال عود يا پيشرفت سرطان را در آينده، افزايش ميدهد. به عقيده برخي پزشكان، ترميم و بازسازي پستان، پس از ماستكتومي زير جلدي، احتمال كج شدن، تغيير شكل و بيحسي نوك پستان وجود دارد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران