وجود جسم خارجی درگوش می تواند موجب درد و ازدست دادن شنوایی بشود. افراد بزرگسال معمولا متوجه وجود  جسم خارجی درگوش خود می شوند اما کودکان ممکن است متوجه این مشکل نشوند. 
اگریک جسم خارجی درگوش شما گیرکرد مراحل زیررا دنبال کنید:

  • هیچ ابزاری درگوش خود فرو نکنید. سعی نکنید که جسم خارجی را با فرو کردن گوش پاک کن، چوب کبریت و یا هروسیله دیگری بیرون بیاورید. اگراین کاررا انجام دهید امکان اینکه جسم خارجی را بیشتربه داخل گوش فشاردهید وجود دارد و درنتیجه ممکن است به گوش و گوش میانی آسیب برسانید.
  • درصورت امکان جسم خارجی رابیرون بکشید.  اگرجسم خارجی قابل مشاهده و قابل انعطاف است آن را به راحتی با موچین بیرون بکشید.
  • ازنیروی جاذبه استفاده کنید. سررا به سمت گوشی که جسم درآن است خم کنید و به آرامی تلاش کنید که جسم خارجی بیرون بیفتد.
  • اگرحشره ای وارد گوش شما شده درگوش خود روغن بریزید. سررا به سمت مخالف خم کرده و درگوش خود روغن معدنی، روغن زیتون یا روغن بچه بریزید. . دمای روغن باید معتدل باشد. برای انجام این کاردرافراد بزرگسال لاله گوش را به آرامی روبه عقب و سمت بالا ودرکودکان روبه عقب و سمت پایین بکشید  تا حشره درروغن شناورشده و به همراه روغن خارج شود. اگرفکرمی کنید که پرده گوش کودک ممکن است پاره شده باشد، ازانجام این کارخودداری کنید. نشانه های پارگی گوش خونریزی یا ترشح ازگوش است.
  • شستشوی گوش  با استفاده ازسرنگ مخصوص گوش و آب گرم   تلاش کنید که با این روش جسم را خارج کنید. درصورتی که به پارگی پرده گوش مشکوک هستید ازانجام این کارخودداری کنید.

اگربا استفاده ازروشهای بالاموفق نشدید و بیمارازدردگوش، کم شدن شنوایی و یا وجود چیزی درگوش شکایت می کرد با پزشک تماس بگیرید.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران