به عمل جراحي برداشتن بافت غير طبيعي يا توده سرطاني در سينه، لامپكتومي گفته ميشود.

عمل لامپكتومي به جراحي حفظ سينه نيز مشهور است؛ زيرا در اين عمل، برخلاف ماستكتومي (برداشتن كل سينه سرطاني)، تنها بخشي از سينه برداشته ميشود. گاهي ممكن است پزشكان براي انجام بيوپسي نيز از اين روش بهره گيرند.

در طول جراحي لامپكتومي، به منظور حصول اطمينان بيشتر از حذف كامل بافت غير طبيعي، مقدار كمي از بافت سالم اطراف توده نيز برداشته ميشود.

لامپكتومي به تاييد تشخيص سرطان و يا رد آن كمك ميكند. اين روش، اولين گزينه درماني براي زناني است كه در مراحل اوليه ابتلا به سرطان سينه بسر ميبرند. معمولا در موارديكه سرطان وجود داشته باشد، در كنار لامپكتومي، پرتودرماني نيز توصيه ميگردد. اين امر به منظور كاهش احتمال بازگشت سرطان در فرد ميباشد.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران