با وجودی که گیاهان متعددی برای مقابله با ناباروری زن و مرد موجود نیست اما خارخسک گیاهی است که هردو جنس با مصرف آن به جنگ ناباروری خواهند رفت.  
 

سالها است که درطب سنتی ازخارسک بعنوان گیاه باروری سنتی استفاده می شود.  مطالعات بسیاری برای پیدا کردن چگونگی تأثیراین گیاه درباروری برای زنان و مردان انجام شده است.  
 

مزایای این گیاه دردرمان باروری عبارتند از:
•    افزایش تولید هورمون جنسی درمردان و زنان

•    افزایش هورمون (FSH) و استرادیول
•    بهبود میل جنسی
•    تقویت کلی باروری سیستم تولید مثل
•    افزایش تعداد اسپرم و تحرک آنها
•    کاهش اثرات آنتی بادیهای ضد اسپرم
•   کمک به درمان اختلال درنعوذ با تولید DHEA
•    به سلامتی کبد کمک می کند و با افزایش گلوتاتیون که یک آنتی اکسیدان قوی است سلامتی سلولها و ایمنی بدن را تأمین می کند.
 

تأثیرخارخسک یا تری بولوس درباروری مردان
 

•    اختلال نعوظ
کاراصلی خارخسک کمک به  باروری مردان است زیرا به تشکیل پروتودیوسین دربدن کمک می کند.  علت اختلال نعوظ پایین بودن سطح DHEA می باشد.  مطالعات نشان داه است که مصرف خارخسک با افزایش سطح DHEA به برطرف شدن این اختلال کمک می کند.  
هنگام مصرف این گیاه میل جنسی هم درمردان و هم درزنان افزایش می یابد.
 

•    آنتی بادیهای ضد اسپرم
آنتی بادیها هنگامی ضد اسپرم عمل می کنند که بدن یک پاسخ ایمنی به اسپرم بدهد و اقدام به ازبین بردن اسپرمها بعنوان مهاجم خارجی بکند. 
آنتی بادیهای ضد اسپرم ممکن است به اسپرمهای سالم آسیب رسانده و آنها را تضعیف کنند.

 

محققان گزارش داده اند که مصرف خارخسک همزمان با ورزش و رژیم غذایی مناسب و مرفولوژی ترکیب بسیارمؤثری برای بهبود تعداد اسپرم و تحرک آنها می باشد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران