حاملگي خارج از رحم، نوعي بارداري است كه خارج از محل طبيعي (جداره داخلي رحم) رخ ميدهد. بيشتر حاملگي هاي خارج از رحم در لوله هاي رحم (لوله هاي فالوپ) اتفاق مي افتند. حاملگي خارج از رحم بطور معمول پيشروي نكرده و عموما با مرگ رويان يا جنين خاتمه ميابد.

 

حاملگي خارج از رحم داراي 3 ويژگي اصلي ميباشد:

-    درد شكم

-    پريود نشدن و قطع قاعدگي (آمنوره)

-    خونريزي واژينال

البته تنها 50% زنان داراي هر سه علائم هستند.

 

نكات مهم در حاملگي خارج از رحم

-    عوامل خطر در حاملگي خارج از رحم شامل سابقه قبلي حاملگي خارج از رحم و بروز وضعيت هايي مانند عفونت يا جراحي كه منجربه اختلال در آناتومي طبيعي لوله هاي فالوپ شده است، ميباشد.

-    عمده ترين خطري كه حاملگي خارج از رحم براي سلامت زنان بدنبال دارد، پارگي است كه منجربه خونريزي داخلي ميشود.

-    در 1 تا 2 درصد بارداري ها، حاملگي خارج از رحم اتفاق مي افتد.

-    تشخيص حاملگي خارج از رحم معمولا از طريق آزمايش هورمون و خون و همچنين سونوگرافي امكانپذير است.

-    گزينه هاي درماني حاملگي خارج از رحم شامل مصرف دارو (مانند متوتروکسات) و جراحي است.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران