اگر یک جسم خارجی در بینی گیر کند، اقدامات زیر را باید انجام دهید:
•    جسم خارجی را با گوش پاک کن یا هر ابزار دیگری جستجو نکنید. 
•    سعی نکنید جسم را با نفس کشیدن به داخل و از طریق بینی وارد دهان کنید. 
•    به آرامی هوا را از بینی خارج کنید، اما این کار را به شدت یا مستمر انجام ندهید. اگر جسم تنها وارد یک سوراخ بینی شده، سوراخ دیگر را با دست مسدود کرده و سعی کنید جسم را با خارج کردن هوا از بینی خارج کنید. 
•    اگر جسم در بینی قابل مشاهده است و می توانید آ را بگیرید، سعی کنید به آرامی آن را با موچین خارج کنید. 
•    اگر با هر یک از این روش ها موفق به خارج کردن جسم نشدید، به پزشک مراجعه کنید. 
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران