آترزی ریوی نوعی نقص مادرزادی است که درآن دریچه ای که جریان خون ازقلب به ریه ها را کنترل می کند،  تشکیل نشده است.  مشکل کودکانی که دچاراین نقص هستند این است که دررسیدن جریان خون به ریه ها برای برداشتن اکسیژن و رساندن آن به بدن اشکالی وجود دارد.

 

دراین عارضه،  دریچه ریوی که جریان خون را ازبطن راست به شریان اصلی کنترل می کند،  تشکیل نشده و درنتیجه خون  وارد ریه ها نمی شود.  

نوزادی که با این نقص متولد می شود بلافاصله پس ازتولد نیازبه عمل جراحی و یا سایرروشهای درمانی دارد.  
 

درنوزادان سالم بخش سمت راست قلب،  خون را با اکسیژن کم ازقلب و ازطریق شریان ریوی به ریه ها پمپ می کند.  این خون پس ازورود به ریه ازاکسیژن پرشده و به بقیه بدن پمپ می شود.  

درنوزادان مبتلا به آترزی ریوی،  دریچه ریوی تشکیل نشده و بنابراین خون نمی تواند ازبطن راست به ریه ها منتقل بشود.
 

دراین نوع انسداد لازم است ازروشهای دیگری برای  انتقال خون ازبطن راست به ریه ها استفاده شود.  اوال فورمن مجرای طبیعی بین دهلیزراست و چپ دردوران بارداری است که معمولاً پس ازتولد نوزاد بسته می شود.  گاهی این مجرا بمنظوررساندن خون به ریه ها بازمی ماند.  
 

همچنین ممکن است پزشکان پس ازتولد نوزاد با این شرایط با تجویزدارو مجرای شریانی را بازکنند.  مجرای شریانی  باعث انتقال و حرکت خون به ریه جنین می شود و معمولاً پس ازتولد بسته می شود.

علل و عوامل 
هرچند علل این نقص درمیان اکثرنوزادان ناشناخته است اما علت نقص بسیاری ازنوزادان متولد شده با آترزی ریوی ناهنجاریهای کروموزومی و یا تغییرژنها و یا ترکیبی ازمشکل ژن وعوامل دیگرمانند عوامل محیطی و نوع تغذیه مادرو یا مصرف داروهای خاص درطول دوران بارداری می باشد.

تشخیص
این عارضه دردوران بارداری و پس ازتولد نوزاد قابل تشخیص است.  

دوران بارداری
دردوران بارداری انجام تست غربالگری و سونوگرافی به تشخیص آترزی ریوی کمک می کند.  اگراین نقص درسونوگرافی دیده شود،  پزشک بمنظورتأئید تشخیص انجام اکوکاردیوگرام را توصیه می کند. اکوکاردیوگرام جنین،  سونوگرافی ازقلب و عروق جنین است که درطول بارداری انجام می شود.  این کارمشکلات درارتباط با ساختارقلب و عملکرد آن را نشان می دهد.     


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران