کاردرمانی نوعی درمان کمکی برای افرادی است که دچاراختلالات جسمی و ادراکی و یا شناختی هستند. کاردرمانی تلاش می کند تا اینگونه افراد بتوانند تا حد ممکن درتمام زمینه های زندگی مستقل باشند.

 کاردرمانی با توجه به نیازهای مختلف کودکان به آنها کمک می کند تا مهارت های حرکتی، شناختی، فیزیکی و حسی خود را بهبود ببخشند و باعث افزایش اعتماد به نفس و حس موفقیت دروجود آنها می شود.

ممکن است برخی افراد فکرکنند که کاردرمانی مخصوص بزرگسالان است و درکودکان بازدهی ندارد اما کاراصلی کودک بازی کردن و یادگیری است و کاردرمانگرقادراست مهارتهای کودک را درحین بازی کردن، عملکرد تحصیلی و فعالیتهای روزانه  او را ارزیابی کند و او را با گروه سنی خود مقایسه کند.

برطبق نظرانجمن کاردرمانی امریکا، رسیدگی و توجه به عوامل روانی، جسمانی، اجتماعی و زیست محیطی یک فرد تأثیربسیاری برعملکردهای او در شرایط مختلف خواهد گذاشت. 
این رویکرد کاردرمانی را به عنوان بخشی حیاتی ازمراقبتهای بهداشتی برای کودکان تبدیل کرده است.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران