درمان سندرم هیپوپلاژی سمت چپ قلب شامل موارد زیراست:
•    درمان دارویی
•    تغذیه
•    عمل جراحی

 

داروها
دربعضی ازنوزادان و کودکان تقویت عضله قلب،  کنترل و پایین آوردن فشارخون و خروج مایعات اضافی ازبدن با کمک دارو انجام می شود.

 

تغذیه
نوزادان و کودکان مبتلا به این سندرم هنگام غذا خوردن خیلی زود خسته می شوند و به همین علت غذای کافی نمی خورند.  برای افزایش وزن این افراد باید ازیک رژیم خاص با کالری بالا پیروی کرد.  برای بعضی ازنوزادان استفاده ازلوله تغذیه لازم است.

 

عمل جراحی
انجام جراحی بمنظورافزایش جریان خون و جبران عملکرد ضعیف سمت چپ قلب است.  این جراحی درمان هیپوپلاژی سمت چپ قلب نیست اما به عملکرد قلب کمک می کند.  گاهی اوقات پس ازانجام جراحی مصرف دارو نیزتجویز می شود.

 

عمل جراحی هیپوپلاژی سمت چپ قلب معمولاً درسه مرحله انجام می شود:
•    روش نوروود
•    روش گبن شات دو طرفه
•    روش فونتان

 

روش نوروود
این روش دردو هفته اول پس ازتولد نوزاد انجام می شود.  جراح یک آئورت جدید ایجاد کرده و به بطن راست متصل می کند.  همچنین یک لوله ازهردو آئورت یا بطن راست به سرخرگ ریوی وصل می کنند و درنتیجه بطن راست قادرمی شود تا خون را به هردو ریه و سایرنقاط بدن پمپ کند.  تا مدتی پی ازاین عمل ممکن است پوست نوزاد هنوزبه دلیل اینکه خون اکسیژن دار و خون کم اکسیژن درقلب مخلوط هستند،  برنگ آبی باشد.

 

روش گبن شات دو طرفه
این عمل معمولاً  بین 4 تا 6 ماه پس ازتولد نوزاد انجام می شود.  دراین روش یک ارتباط مستقیم بین شریان ریوی و ورید اجوف فوقانی بمنظوربازگشت خون کم اکسیژن از قسمت فوقانی بدن به قلب ابرقرارمی شود.  این جراحی موجب می شود که خون برگشته ازبدن مستقیما به ریه ها بازگردد.

 

روش فونتان
این عمل معمولاً  بین 18 ماهگی تا 3 سالگی پس ازتولد نوزاد انجام می شود.  دراین روش جراح با متصل کردن شریان ریوی و ورید اجوف تحتانی خون کم اکسیژن را ازقسمتهای پایینی بدن به قلب برمی گرداند و بقیه خون به ریه ها بازمی گردد.  هنگامی که این مراحل انجام شود،  پوست نوزاد دیگرآبی رنگ بنظر نخواهد رسید.

نوزادان مبتلا به این سندرم همیشه باید تحت نظرپزشک متخصص قلب باشند.  گاهی به علت پیچیدگی نقص لازم است پیوند قلب انجام شود.  دراینصورت این افراد درتمام طول عمربرای پیشگیری ازپس زدن پیوند باید دارو مصرف کنند.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران