كولپوسكوپي آزمايشي است كه جهت معاينه لگن يا تست پاپ اسمير مورد استفاده قرار ميگيرد. كولپوسكوپي در مطب پزشك صورت ميگرد و معمولا 10 تا 20 دقيقه بطول مي انجامد. اين آزمايش در حالي انجام ميشود كه فرد به كمر روي تخت خوابيده و پاهاي خود را جمع ميكند.

اصولا اين آزمايش را يك متخصص آموزش ديده (كولپوسكوپيست) با استفاده از دستگاه كولپوسكوپ انجام ميدهد. معمولا در شرايطي كه پزشك به سرطاني بودن بافت برخي مناطق مشكوك است، جهت بررسي دهانه رحم، واژن و فرج از كولپوسكوپي استفاده ميكند.

پزشك يك اسپكولوم فلزي در واژن قرار ميدهد. اسپكولوم كمك ميكند دهانه واژن باز بماند تا از اين طريق پزشك بتواند به راحتي دهانه رحم را بررسي نمايد.
سپس پزشك ابزار بزرگنمايي خاصي بنام كولپوسكوپ را چند سانت داخل فرج قرار ميدهد. نور چراغ اين ابزار، داخل واژن را روشن ميكند و پزشك از طريق لنز دوربين قادر به رويت واژن ميگردد.

جهت پاك كردن هرگونه مخاط، دهانه رحم و واژن با پنبه تميز ميشود. ممكن است پزشك از محلول سركه يا ساير محلول ها جهت پاكسازي استفاده نمايد. در اينصورت، اين امر منجربه بروز سوزش يا سوزن سوزن شدن خواهد شد. محلول كمك ميكند بخش هاي مشكوك مشخص شوند.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران