یک زخم کوچک معمولا خونریزی زیادی نمی دهد. معمولا اینگونه زخمها بلافاصله بسته می شوند اما این زخمها هم به درمان نیازدارند. زیرا احتمال عفونت وجود دارد.

برای مراقبت ازیک زخم مراحل زیررا انجام دهید:

  • برای جلوگیری ازعفونت دستهای خود را بشویید.
  • با یک باند یا پارچه تمیز زخم را فشاردهید تا خونریزی متوقف شود.
  • زخم را با آب بشویید. اگرپس از شستشو خاک یا چیزدیگری درزخم باقی مانده با استفاده ازموچینی که با الکل تمیزکرده اید آن را خارج کنید. اطراف زخم را با آب و صابون تمیزکنید. اگربازهم چیزی درزخم باقیمانده بود به پزشک مراجعه کنید.
  • با یک لایه نازک ازپماد یا کرم آنتی بیوتیک روی زخم را بپوشانید. دربعضی ازآنتی بیوتیکها مواد خاصی مانند (Neosporin، Polysporin) وجود دارد که ممکن است بثورات جلدی ایجاد کند اگربا چنین مشکلی مواجه شدید مصرف آنتی بیوتیک را متوقف کنید.
  • روی زخم را با باند بپوشانید تا زخم تمیزبماند و باکتریهای مضربه آن نفوذ نکنند.
  • حداقل یکباردرروز پانسمان را عوض کنید. هرزمان که پانسمان خیس یا کثیف شد، آن را عوض کنید.
  • به علائم عفونت توجه کنید. اگرمتوجه قرمزی، افزایش درد، ترشح، گرما و یا تورمی درزخم شدید به پزشک مراجعه کنید.

چه زخمهایی نیاز به مراقبتهای سریع پزشکی دارند؟

درشرایط زیر به کمکهای پزشکی نیازدارید:

  • اگر خونریزی حتی پس از چند دقیقه فشارمستقیم برروی زخم بند نیامد.
  • اگرزخم شما به علت گازگرفتن حیوان و یا انسان دیگری است.
  • اگرزخم عمیق یا آلوده است و یا ناشی از یک جسم فلزی است.

اگرفرد زخمی طی 5 سال گذشته ازواکسن کزازاستفاده نکرده باشد و درصورتی که زخم عمیق یا آلوده باشد، پزشک توصیه می کند که واکسن کزاز به شما تزریق شود. این واکسن باید ظرف 48 ساعت تزریق شود.

اگرزخم توسط سگ یا گربه بوجود آمده ، ببینید که آیا واکسن هاری به این حیوان تزریق شده یا خیر. اگر این زخم توسط یک حیوان وحشی ایجاد شده باشد، توصیه پزشک این است که شما هم واکسن هاری تزریق کنید.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران