طول چرخه يا سيكل قاعدگي، تعداد روزهاييست كه چرخه قاعدگيتان بطول مي انجامد و با طول دوره قاعدگي متفاوت است. طول دوره قاعدگي، تعداد روزهاييست كه شما پريود هستيد. اولين روزي كه پريود آغاز ميشود، بعنوان اولين روز چرخه قاعدگي در نظر گرفته ميشود.

بطور ميانگين، چرخه قاعدگي يك زن 28 روز و طول دوره قاعدگي نيز بين 3 تا 5 روز است. اما آنچه روشن است اينست كه هر زن، چرخه قاعدگي منحصر به خود را دارد. بسياري از زنان (حدود 10%) چرخه قاعدگي 28 روزه دارند؛ اما مابقي زنان داراي چرخه قاعدگي كوتاهتر، بلندتر و در برخي روزهاي ماه كاملا متفاوت هستند.

جهت محاسبه طول چرخه قاعدگي بايد از روز اول پريود (كه همان روز اول چرخه قاعدگي نيز است)، تعداد روزهاي پريودتان را با روزهاي باقيمانده تا آغاز پريود بعديتان جمع كنيد.
شمارش شامل اولين روز پريود بعدي نميباشد؛ زيرا آنروز، اولين روز چرخه قاعدگي بعدي محسوب ميگردد.

 

مثال:

تصور كنيد پريودتان در 3 ام خرداد آغاز شده و 5 روز بطول مي انجامد. پريود بعدي شما در 27 ام خرداد آغاز ميشود.

 

محاسبه طول چرخه قاعدگي:

از روز 3 ام تا 26 ام خرداد، تعداد روزها را شمارش كنيد. شمارش شامل خود روز 3 ام و 26 ام نيز ميشود.

بنابراين، آغاز پريودتان 27 ام خرداد است كه روز اول چرخه نيز محسوب ميشود.

 

توجه: طول مدت 5 روز تاثيري در محاسبه طول چرخه قاعدگي ندارد. پريود ميتواند 4 يا 6 روز باشد، اما طول چرخه قاعدگي همان 24 روز باقي خواهد ماند.

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران