گلوکوم به گروهی ازبیماریها اطلاق می شود که منجربه آسیب دائمی به عصب بینایی می شود و درارتباط با بالا رفتن فشارداخلی چشم است.
بهترین روش درمان برای گلوکوم مادرزادی اولیه همیشه انجام عمل جراحی است.  به دلیل خطرات بیهوشی برای کودکان جراحی زمانی انجام می شود که تشخیص قطعی برای گلوکوم داده می شود.

 

اگرگلوکوم مادرزادی هردوچشم را درگیرکرده باشد،  پزشک هردو چشم را بصورت همزمان جراحی خواهد کرد.
 

دربعضی موارد که انجام عمل جراحی بلافاصله امکان پذیرنیست ،  پزشک با تجویزقطره چشمی،  داروهای خوراکی و یا تجویزهردو به کنترل فشارچشم پیش ازانجام جراحی کمک می کند.
 

یکی ازروش های جراحی،  میکروسرجری است که پزشک با استفاده ازابزارهای کوچک جراحی و میکروسکوپ کانالی برای تخلیه مایعات اضافی ایجاد می کند.
 

درروش دیگرگاهی اوقات کاشت لوله کوچکی درمحل عمل موجب تخلیه مایعات ازچشم می شود.  
 

اگراین دوروش مؤثرواقع نشود،  پزشک با جراحی توسط لیزرقسمتی را که مایع درآنجا تولید می شود ازمیان برمی دارد.
دربعضی ازموارد پس ازعمل جراحی پزشک برای کمک به کنترل فشارچشم دارو تجویزمی کند.

عوارض احتمالی از عمل جراحی چیست؟
شایعترین عارضه پس ازعمل واکنش بیمارنسبت به بیهوشی است.  سایرعوارض شامل موارد زیرمی باشد:
•     فشار چشم به اندازه کافی کاهش پیدا نمی کند و یا بیش از حد کاهیش می یابد.
•    عارضه تنبلی چشم به نام آمبلیوپی
•    جداشدگی شبکیه
•    آستیگماتیسم
•    جابجایی عدسی چشم

 

ازآنجا که افزایش فشارچشم ممکن است دوباره عود کند،  معاینات منظم چشم پزشکی درطول زندگی فرد لازم است.
 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران