دیسپلازی تکاملی مفصل ران مشکل رشد مفصل ران است.  این عارضه معمولاً ازبدو تولد با نوزاد همراه است و بیشتردردختران دیده می شود.  اگراین عارضه بموقع درنوزادان تشخیص داده شده و درمان آغازشود،  نتیجه بسیارعالی است اما اگردرمان به تأخیربیفتد احتمال موفقیت کاهش می یابد و درمان نیزمشکلترمی شود.
 

دیسپلازی تکاملی مفصل ران یک اختلال درمفصل ران است که اززمان تولد وجود دارد.  نام قبلی این عارضه دررفتگی مادرزادی مفصل ران بوده که به علت درجات مختلف این اختلال تغییرنام پیدا کرد.
 

مفصل ران درجایی واقع شده که سرگرد استخوان ران درلگن قرارگرفته است.  استابولوم یک ساختار فنجان مانند گرد داخل لگن است که سراستخوان ران درآن نشسته است.
در یک لگن عادی، سر استخوان ران مانند یک توپ گرد صاف است و استابولوم به شکل فنجان است.  سراستخوان ران و استابولوم باهم درتماس هستند وشکل ظاهری آن کمی مانند یک تخم مرغ درفنجان است.

 

در دیسپلازی تکاملی مفصل ران ممکن است شکل سراستخوان ران،  شکل استابولوم و یا ساختارحمایتی اطراف آن ها دچاراختلال باشد که موجب می شود استخوان ران و استابولوم باهم تماس نداشته باشند.  اگراین دو دربعضی قسمت ها با هم تماس داشته باشند،  اختلال خفیف است و نیمه دررفتگی نام دارد اما اگرهیچگونه تماسی میان این دو نباشد دررفتگی نامیده می شود.

چه عاملی موجب دیسپلازی تکاملی مفصل ران می شود؟
عامل بروز این مشکل مشخص نیست اما عواملی که دراحتمال بروز این عارضه دخالت دارند عبارتند از:
•    سابقه خانوادگی -  احتمال دیسپلاژی مفصل ران درنوزادانی که یکی ازافراد خانواده آنها به این عارضه دچاربوده 5 برابربیشترازسایرنوزادان است.
•    جنسیت -  نوزادان دختربه دلیل ترشح هورمون استروژن بیشتردرمعرض ابتلا به این عارضه می باشند.
•    شرایط بارداری -  پایین بودن حجم مایع داخل رحم  (اولیگوهیدرآمنیوس) موجب کاهش حرکات جنین دررحم شده و خطرابتلا به این عارضه را افزایش می دهد.
•    موقعیت بریچ جنین دررحم مادر -  وقت پاهای جنین دررحم رو به پایین قرارگرفته باشد،  جنین 7 برابربیشتردرمعرض ابتلا به این عارضه است.
•    اولین فرزند - احتمال ابتلای فرزند نخست به این عارضه به دلیل تنگ بودن رحم بیشتراست.
•    سایراختلالات - نوزادان مبتلا به فلج مغزی،  مشکلات نخاعی یا سایراختلالات عصب و عضله بیشتردرمعرض ابتلا به این عارضه قراردارند.
•    نژاد - دربعضی نژاد ها مانند نوزادان بومی امریکا این عارضه بیشترو دربعضی نژادها مانند چینی و افریقایی - امریکایی این عارضه کمترمشاهده می شود.     
 
میزان ابتلا به دیسپلازی تکاملی مفصل ران تا چه اندازه است؟
ازهر1000 نوزاد یکی به این عارضه دچاراست که بیشتردرران چپ شایع است.  بنظرمی رسد که جنین به علت وجود ستون فقرات مادر،  بیشتربرروی سمت چپ خود قرارمی گیرد و درنتیجه فشاربیشتری به مفصل ران چپ وارد می آید.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران