همه نوزادان بلافاصله پس ازتولد توسط پزشک مورد معاینه قرارمی گیرند.  اگرهنگام معاینه پاها صدای تق مانندی شنیده شود نشاندهنده وجود مشکل درمفصل ران است.  نوزادان مبتلا به دیسپلازی مفصل ران درد ندارند.    
دو نشانه دیگرمشکلات لگن عبارتند از:
•    پوست بین پاها چین خورده است و دو طرف بدن ممکن است با هم  برابرنباشد.
•    استخوان ران یک سمت بدن ممکن است کوتاهتربنظربرسد و این عامل شک پزشک درمورد دیسپلازی مفصل ران را افزایش می دهد.

همچنین ممکن است کودک مبتلا برروی انگشتان پای خود راه برود اما تأخیر در راه رفتن نشانه این عارضه نیست.

تشخیص دیسپلازی تکاملی مفصل ران
در اغلب نوزادان، مفصل ران درعرض دو ماه  ثابت خواهد شد زیرا بافت نرم تبدیل به بافت سفت می شود.  گاهی اوقات، فقط با معاینه  لگن نوزاد می توان لگن را جابجا و درموقعیت صحیح قرارداد.
درنوزادان 4 تا 6 ماهه مشکوک به دیسپلازی تکاملی مفصل ران انجام سونوگرافی وجود مشکل مفصل ران را تأیید می کند.  
سونوگرافی آزمون بدون دردی است که با استفاده ازامواج صوتی ساختاربدن را نمایان می کند.  این آزمون معمولاً دردوران بارداری نیزانجام می شود.
درکودکان بالای 6 ماه با استفاده ازاشعه ایکس تصاویری ازلگن و استحوان ران گرفته می شود تا ازاین طریق عارضه تشخیص داده شود.

درمان دیسپلازی تکاملی مفصل ران
اگرسراستخوان ران دریک وضعیت غیرعادی نسبت به مفصل لگن قرارگرفته باشد،  وضعیت غیرطبیعی ایجاد خواهد کرد.  احتمال موفقیت درمان درابتدای تولد بیشتراست و درغیراین صورت عوارض طولانی مدت برجا خواهد ماند.
میزان موفقیت درمان ساده غیرجراحی پس از 7 هفتگی نوزاد به طور قابل توجهی کاهش می یابد.    

 

درمان های معمول عبارتند از:
پاولیک هامس
دستگاهی است که ازآن برای نگه داشتن لگن در وضعیت صحیح استفاده می شود واغلب برای اولین بارجهت درمان در کودکان زیر 6 ماه استفاده می شود.   این حالت معمولاً بین 6 هفته بصورت تمام وقت و 6 هفته بصورت پاره وقت درنوزادان ادامه دارد.  
درکودکان بالای 6 ماه ممکن است لازم باشد برای مدت زمان بیشتری ازاین روش استفاده کرد.  

 

درطول درمان برای بررسی موقعیت صحیح ران انجام سونوگرافی لازم است. این مهار پاها را بصورت خم شده و به سمت بیرون نگه می دارد اما انجام بعضی ازحرکات مقدورمی باشد.  این مهاربا رشد کودک تنظیم می شود و لگن را ثابت می کند.
 

اگر دیسپلازی تکاملی مفصل ران بموقع تشخیص داده نشود ودرمان صورت نگیرد،  ممکن است آرتریت اولیه مفصل ران ایجاد شود که باعث درد و کاهش دامنه حرکات می شود و دراین صورت درمان پیچیده ترشده و احتمال موفقیت درمان کاهش می یابد.    
http://patient.info/

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران