اپيزياتومي بخشي از يك زايمان طبيعي بشمار ميرود كه در موارد بسيار خاص توصيه ميگردد. ما در اينجا به مزايا، خطرات و آنچه بايد در اين خصوص بدانيد، اشاره كرده ايم.

اپيزياتومي، برشي در ناحيه پرينه (بافتي بين دهانه واژن و مقعد) است كه حين زايمان طبيعي صورت ميگيرد. اگرچه اپيزياتومي بخشي از يك زايمان طبيعي بشمار ميرود، اما ديگر كاربرد ندارد.

 

روش قديمي اپيزياتومي

تا ساليان مديد از روش اپيزياتومي جهت پيشگيري از باز شدن و پارگي بيش از حد واژن در طول زايمان طبيعي استفاده ميشد. اين عمل همچنين جهت كمك به حفظ بافت همبند و عضلاني كف لگن مورد استفاده قرار ميگرفت.

اما امروزه تحقيقات نشان داده است كه اپيزياتومي به هيچ وجه از بروز چنين مشكلاتي پيشگيري نميكند.

ريكاوري در اين روش بسيار آزاردهنده است و گاهي اوقات، برش جراحي بيش از يك پارگي طبيعي عذاب آور ميشود. در برخي زنان، اپيزياتومي تا چندين ماه پس از زايمان، منجربه بروز درد حين مقاربت ميگردد. همچنين اپيزياتومي ممكن است پس از زايمان سبب بروز بي اختياري مدفوع گردد.

 

روش جديد اپيزياتومي

با وجوديكه انجام اپيزياتومي ديگر توصيه نميشود، اما در برخي موارد بسيار ضروري است. پزشك در موارد زير اپيزياتومي را توصيه مينمايد:

-    پاره شدن بيش از حد انتظار واژن

-    كودك در موقعيت غيرطبيعي قرار گرفته باشد

-    كودك بسيار بزرگ (ماكروزومي) باشد

-    لازم باشد كودك فورا متولد شود

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران