فيستول واژن به يك مجراي غيرطبيعي اطلاق ميگردد كه واژن را به ساير ارگان ها، مانند مثانه، كلون يا ركتوم متصل ميسازد. ممكن است پزشك بروز چنين وضعيتي را بعنوان سوراخي در واژن تشريح كند كه از آن مدفوع يا ادرار عبور ميكند. 

فيستول واژن ممكن است در اثر يك جراحت، جراحي، عفونت يا پرتودرماني بوجود آيد. علت اين عارضه هرچه كه باشد، بايد توسط جراحي بسته شود تا واژن به حالت طبيعي خود بازگردد.

 

انواع مختلف فيستول واژن عبارتست از:

-    فيستول وزيكو واژينال (باز شدن واژن به مثانه): به اين عارضه فيستول مثانه نيز گفته ميشود. در اين حالت، مجرايي مابين واژن و مثانه باز ميشود. پزشكان به راحتي قادر به رويت اين نوع از فيستول ميباشند.

-    فيستول بين حالب (لوله اي كه ادرار را از كليه به مثانه منتقل ميكند) و واژن: اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه مجرايي غيرطبيعي بين واژن و حالب باز ميشود.

-    فيستول يورترو واژينال: به اين نوع فيستول، فيستول مجراي ادراري نيز گفته ميشود. در اين حالت، مجرايي مابين واژن و مجراي ادرار (مجرايي كه ادرار را از بدن خارج ميكند) باز ميشود.

-    فيستول ركتو واژينال (راست روده اي – واژني): به اين عارضه فيستول معقدي نيز گفته ميشود. در اين حالت مجرايي بين واژن و بخش تحتاني روده بزرگ (ركتوم) باز ميشود.

-    فيستول كولو واژينال: در اين حالت، مجرايي بين واژن و كولون باز ميشود.

-    فيستول انترو واژينال: در اين حالت، مجرايي بين روده كوچك و واژن باز ميگردد.

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران