سندرم دوئن اختلال درحرکت چشم بصورت مادرزادی است که با محدودیت حرکات چشم همراه است که حرکات افقی چشم را محدود می کند و حرکت چشم به سمت داخل و بطرف بینی و یا به سمت بیرون و بطرف گوش و یا درهردو جهت است و درحرکت چشم اختلال بوجود می آید.  
بعلاوه هنگامی که چشم مبتلا به سمت داخل یا بیرون حرکت می کند،  کره چشم جمع شده وپلک تقریباً بسته می شود.  

دربعضی موارد چشم افراد مبتلا به سندرم دوئن هنگام نگاه کردن به سمت داخل به سمت بالا و یا پایین می رود.  این سندرم زیرمجموعه بیماریهای مربوط به انحراف چشم یا استرابیسم است.

این بیماری مادرزادی ناشی ازخطای رشد دراعصاب چشم براثرفقدان عصب نرمال، یک یا چند عصب جمجمه،  عصب دهی نابجای ثانویه می باشد که ممکن است موجب بروزسندرم دوئن،  فیبروزمادرزادی، مارکوس گان،  اشک تمساح،  فلج نگاه افقی ،  فلج مادرزادی صورت و سندرم موبیوس شود.


 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران