ممكن است در هفته هاي آخر بارداري كمي نسبت به تندرستي كودك نگران شويد. جهت اطمينان از سلامت كودك، بازديد منظم پزشك بسيار حائز اهميت است. از اين طريق ميتوانيد از مشكلات احتمالي كه شما و كودكتان را تهديد ميكند، آگاه شويد.

يكي از مسايلي كه پزشكان بدان اشاره دارند، پيچيدن بند ناف به دور كودك يا در اصطلاح پزشكي پرولاپس بند ناف است. اين امر زماني اتفاق مي افتد كه بند ناف تحت فشار قرار گرفته باشد.
فشرده شدن بند ناف ميتواند هم در دوران بارداري و هم حين زايمان اتفاق بيافتد. اين مشكل از هر 10 زايمان، در 1 مورد اتفاق مي افتد.

اگرچه پرولاپس بند ناف اغلب در زمان زايمان اتفاق مي افتد، اما در اواخر دوران بارداري نيز احتما وقوع آن وجود دارد. زيرا در اين زمان كودك شروع به حركت در اطراف، با شدت بيشتري كرده است. بسياري از كودكان پيچيدن ناف به دور خود را بصورت بسيار خفيفي تجربه ميكنند كه البته كاملا بيخطر است.

با توجه به اينكه بند ناف، مواد مغذي حياتي و اكسيژن را به كودك ميرساند، هنگاميكه تحت فشار قرار گيرد سبب كاهش اكسيژن رساني و جريان خون به كودك ميگردد.
پرولاپس بند ناف همچنين سبب ايجاد تغييراتي در ضربان قلب كودك شود.

 

خطرات ناشي از پرولاپس بند ناف چيست؟

هنگاميكه متعاقب پيچيدن بند ناف به دور كودك، تغييراتي در در ضربان قلب كودك ايجاد شود، ميتواند منجربه بروز پيامدهايي چون كاهش سرعت متغير قلب شود. اين امر به منزله افت ضربان قلب كودك است. ضربان قلب بايد كمتر از 115 بار در دقيقه باشد و بيش از 15 ثانيه اما كمتر از 10 دقيقه بطول انجامد.

پرولاپس بند ناف همچنين ميتواند در فشار خون كودك تغييراتي ايجاد كند كه در اثر تغيير در ضربان قلب و كمبود اكسيژن حاصل ميگردد. زمانيكه بند ناف به دور كودك پيچيده ميشود، رگ بند ناف فشرده ميشود. در نتيجه دي كسيد كربن (CO2) در خون كودك تجمع ميابد و منجربه توليد اسيدوز تنفسي ميگردد.

چنانچه بند ناف در دوران بارداري يا حين زايمان فشرده شود، خطر آسيب به مغز افزايش ميابد. هنگاميكه بند ناف براي مدتي طولاني تحت فشار باشد، جريان خون و اكسيژن رساني به مغز كودك كاهش ميابد. اين امر ميتواند منجربه بروز خطر آسيب مغزي در كودك شود.

پرولاپس بند ناف همچنين ميتواند منجربه هيپوكسي جنين شود. در اين وضعيت كودك از دريافت اكسيژن در رحم مادر محروم ميگردد و همين امر سبب بروز ساير پيامدهاي، از جمله مرگ ميگردد. البته اين مورد بسيار نادر است و مساله ايست كه مستلزم نظارت پزشك است.

 

ادامه مطلب...

 

نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران نشانی بهترین مراکز لیزر موهای زائد ایران